Σχεδόν το σύνολο του ποσού του υφιστάμενου αποθέματος κόκκινων δανείων της, θα διαθέσει σε νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις μέχρι το 2025 η Τράπεζα Πειραιώς, με έμφαση στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και της ενέργειας.

Επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη μείωση κόκκινων δανείων πανευρωπαϊκά, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε μέσω του «Ηρακλή» και μόνο μέσα σε μια χρονιά, να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κατά περισσότερο από 17 δισ. ευρώ. Στις αρχές του 2021, η Τράπεζα πέρασε στη δεύτερη φάση εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της, έχοντας μειώσει μέσω του «Ηρακλή 1» το απόθεμα των κόκκινων δανείων της στα 22,5 δισ. ευρώ.

Με χρήση του «Ηρακλή 2», το απόθεμα αυτό μειώθηκε στα 4,9 δισ. ευρώ, με στόχο τα 3,3 – 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022. Η μείωση αυτή δεν είναι χωρίς αντίκρισμα, αφού σχεδόν το ποσό που παραμένει σήμερα «παγιδευμένο» σε κόκκινα δάνεια, η Τράπεζα θα μπορέσει να το διαθέσει σε νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2025.

Ειδικότερα, για το τρέχον έτος η Τράπεζα Πειραιώς θα εκταμιεύσει νέα δάνεια προς επιχειρήσεις που θα φτάσουν τα 4,4 δισ. ευρώ. Για την τριετία 2023 – 2025 οι στόχοι για τις νέες εκταμιεύσεις είναι στα 4,4 δισ., 4,5 δισ. και 4,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Στα ποσά αυτά, οι δανειοδοτήσεις που θα προέλθουν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπά προγράμματα θα διαμορφωθούν ως εξής: για το 2022, το ποσό συμβολής της Τρ. Πειραιώς στις εκταμιεύσεις δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης 300 εκατ. ευρώ και συμμετοχή σε λοιπά προγράμματα 600 εκατ. ευρώ. Για το 2023 και 2024, αντίστοιχα, για κάθε χρονιά 300 εκατ. ευρώ (Ταμείο Ανάκαμψης) και 700 εκατ. ευρώ (λοιπά προγράμματα), ενώ το 2025 το ποσοστό συμμετοχής της Πειραιώς στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα ανέλθει στο ποσό των 400 εκατ. ευρώ και των 700 εκατ. ευρώ στα λοιπά προγράμματα.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις της Τρ. Πειραιώς είτε εξ ολοκλήρου από δικά της κεφάλαια είτε με συμμετοχή της σε χρηματοδοτικά προγράμματα, θα δώσουν προτεραιότητα στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού και της ενέργειας. Οι κλάδοι αυτοί αναμένεται να απορροφήσουν περίπου το 45% των νέων εκταμιεύσεων του corporate για την τετραετή περίοδο 2022 – 2025.

Ειδικότερα, στους τρεις παραπάνω κλάδους προτεραιότητας η Τρ. Πειραιώς θα διαθέσει 1,9 δισ. ευρώ το 2022, από 1,9 δισ. ευρώ το 2023 και 2024 και 2,1 δισ. ευρώ το 2025. Στους λοιπούς κλάδους, οι νέες εκταμιεύσεις θα ανέλθουν σε 2,5 δισ. ευρώ ετησίως το 2022 και 2023, 2,6 δισ. το 2024 και 2,7 δισ. ευρώ το 2025.

Σημειώνεται ότι οι κλάδοι μεταποίησης, τουρισμού και ενέργειας αποδίδουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στα κεφάλαια που εκταμιεύει η Τράπεζα Πειραιώς. Οι δείκτες RaRoc (Risk-adjusted return on capital) που υπολογίζουν την απόδοση των κεφαλαίων που διοχετεύονται στην επένδυση, προσαρμοσμένη στον κίνδυνο μη πληρωμής της πίστωσης, διαμορφώνουν μία απόδοση 24% για τις χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας στην μεταποίηση, 20% στον τουρισμό και 19% στην ενέργεια.

Συνολικά το corporate χαρτοφυλάκιο της Τρ. Πειραιώς έχει δείκτη RaRoc 17% (κατασκευές και διαχείριση ακινήτων 17%, παροχή υπηρεσιών 15%, μεταφορές δηλ. κυρίως ναυτιλία 14%, εμπόριο 11% πληροφορική 6% και λοιποί κλάδοι 12%). Η Τράπεζα επικεντρώνει τις χρηματοδοτήσεις της στους κλάδους με τη μεγαλύτερη προοπτική, με βάση την ανθεκτικότητα, τον εξαγωγικό προσανατολισμό, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων
Στο τέλος του 2021 το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τρ. Πειραιώς, απαρτιζόταν από μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά ανοίγματα 4,1 δισ. ευρώ, 500 εκατ. στεγαστικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και 300 εκατ. ευρώ καταναλωτικά (σύνολο χαρτοφυλακίου NPEs 4,9 δισ. ευρώ).

Από τα επιχειρηματικά ανοίγματα των 4,1 δισ. ευρώ, τα 2,9 δισ. ευρώ βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, 200 εκατ. σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών, ενώ 1 δισ. εξυπηρετείται κανονικά. Στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο ΝΡΕ τα 200 εκατ. ευρώ είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ενώ τα 300 εκατ. δεν έχουν καθυστέρηση. Τέλος, στα καταναλωτικά ΝΡΕs 200 εκατ. ευρώ είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και 100 εκατ. εξυπηρετούνται χωρίς καθυστέρηση.

Το υπόλοιπο μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2021 (4,9 δισ. ευρώ) της Τρ. Πειραιώς περιελάμβανε:

- 900 εκατ. ευρώ τιτλοποιήσεις (600 εκατ. της τιτλοποίησης Sunrise 3 και 300 εκατ. συμμετοχή της Πειραιώς στο κοινό για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών NPEs, Solar. Και οι δύο τιτλοποιήσεις θα μεταβιβαστούν στον «Ηρακλή 2»),
- 400 εκατ. ευρώ δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (με κάλυψη από προβλέψεις 21%),
- 600 εκατ. ευρώ μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια (με ποσοστό κάλυψης από προβλέψεις 36%, τα οποία θα εξυγιανθούν οργανικά),
- 1 δισ. ευρώ καταγγελμένα δάνεια (με κάλυψη από προβλέψεις σε ποσοστό 56% ή 100% συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων), και
- 1,9 δισ. ευρώ μη καταγγελμένα δάνεια (με ποσοστό κάλυψης από προβλέψεις 37%), εκ των οποίων 1,3 δισ. ευρώ δεν έχουν καμία καθυστέρηση.

Σημειώνεται ότι στα μη καταγγελμένα δάνεια περιλαμβάνονται και τα μορατόρια που έχει δώσει η Τράπεζα στον κλάδο του τουρισμού.