Η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε βασικά λειτουργικά κέρδη 93 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 6%. Συγκεκριμένα, θετικές τάσεις σε όλες τις βασικές γραμμές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς στο α' τρίμηνο του 2022, με ισχυρά καθαρά κέρδη και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 6% που επιβεβαιώνει τον στόχο του 2022. Ο όμιλος εμφανίζει καθαρά κέρδη 521 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2022, από ζημία 404 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

 

Το προ φόρων αποτέλεσμα το α' τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε κέρδη 542 εκατ. ευρώ, ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος 416 εκατ. ευρώ. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 93 εκατ. ευρώ συνέπεια της δραστικής βελτίωσης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων προβλέψεων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 286 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2022, μειωμένα κατά 22% ετησίως και κατά 10% τριμηνιαίως, κυρίως λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €246 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11%, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων και του υψηλότερου χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος, ενώ το χαμηλό κόστος καταθέσεων αντιστάθμισε το υψηλότερο κόστος υπηρεσιών.