Στα 208 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας στο α' τρίμηνο του 2022, με τα οργανικά κέρδη στα 125 εκατ. ευρώ

Tα οργανικά κέρδη ενισχύονται κατά 32% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και της σταδιακής ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Τα κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους 139 εκατ. ευρώ

Μετά την αποενοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αντισταθμίστηκε μερικώς από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €1,5 δισ. σε ετήσια βάση. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά μόλις 3% σε ετήσια βάση, στα 270 εκατ. ευρώ. Η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ΜΕΑ αντισταθμίστηκε μερικώς από τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από ομόλογα, την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας (-9μ.β. ετησίως), καθώς και τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €1,5 δισ. σε ετήσια βάση, η οποία συντέλεσε στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5% σε ετήσια βάση.

Αντανακλώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά 25% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, με σημαντική ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €111 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2022, επωφελούμενα από τις θέσεις της Τράπεζας σε παράγωγα προϊόντα και τα κέρδη από την καθαρή αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου (BCVA) λόγω της αναβάθμισης του αξιόχρεου της Ελληνικής Δημοκρατίας συνολικού ύψους €0,1 δισ., τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από τις ζημίες αποτίμησης ομολόγων (FVTOCI).

Οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν περαιτέρω, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη περιστολή των δαπανών προσωπικού (-3% σε ετήσια βάση), η οποία απορρόφησε τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και την αύξηση των αποσβέσεων ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω κατά 160μ.β. περίπου σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51,5% το Α’ τρίμηνο 2022

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνεχίζει να αποκλιμακώνεται και διαμορφώθηκε στις 73μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις το Α’ τρίμηνο 2022, μειωμένο κατά 40μ.β. περίπου σε ετήσια βάση

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €50 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2022, ήτοι 70μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 430μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 198 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2022, με τα οργανικά κέρδη να ενισχύονται κατά 35% σε ετήσια βάση, σε 121 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τις θετικές τάσεις σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας.

Η ισχυρή οργανική κερδοφορία αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες που αντιστάθμισε την πίεση των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ, καθώς και την περιστολή των λειτουργικών εξόδων και την σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδα σύμφωνα με το στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα. Λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες, λοιπές προβλέψεις, τα κέρδη μειοψηφίας, καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη / (ζημίες), τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε €348 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2022.

Tα ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω σε €2,0 δισ. ή €0,4 δισ. μετά από προβλέψεις. Ο εγχώριος δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 6,5%

Η μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε (-€127 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), με τις οργανικές ροές ΜΕΑ να παραμένουν σε αρνητικά
επίπεδα

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 6,5% στην Ελλάδα (6,7% σε επίπεδο Ομίλου), σημειώνοντας πτώση της τάξεως των 40μ.β. σε
τριμηνιαία βάση και 670μ.β. σε ετήσια βάση

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις συνεχίζει να αυξάνεται και διαμορφώθηκε σε 81,8% στην Ελλάδα (+430μ.β. περίπου σε τριμηνιαία βάση), παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου

Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές πιέσεις, η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα είτε κρατικής είτε τραπεζικής στήριξης παραμένει ενθαρρυντική, με τις αθετήσεις πληρωμών να κυμαίνονται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις καθυστερήσεων πληρωμών λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού

Αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €1,5 δισ. σε ετήσια βάση

Παρά την αβεβαιότητα, οι εκταμιεύσεις δανείων1 ενισχύθηκαν κατά 50% περίπου σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των εκταμιεύσεων1 Λιανικής (+41% ετησίως) και Εταιρικής Τραπεζικής (+52% ετησίως), οδηγώντας την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €1,5 δισ. σε ετήσια βάση

€0,8 δισ. εκταμιεύσεις δανείων κατά το Β’ τρίμηνο 2022 έως τα μέσα Μαΐου

Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ενσωματώνοντας την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9, ανέρχονται σε 15,1%2 και 16,2%2 αντίστοιχα

Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9, ενισχύθηκαν κατά +20μ.β. και +70μ.β. περίπου σε ετήσια βάση, και διαμορφώθηκαν σε 15,1%2 και 16,2%2 αντίστοιχα, αποτυπώνοντας την οργανική κερδοφορία της Τράπεζας και την ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω κατά 65μ.β. περίπου

Το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού δημιουργεί ισχυρή δυναμική για αλλαγή
Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού συνεχίζει να συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, ως ο μηχανισμός που δημιουργεί ισχυρή δυναμική για βιώσιμες αλλαγές. Κινούμαστε αποφασιστικά προς ένα πιο ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, βασιζόμενοι σε νέες τεχνολογίες, ανάλυση δεδομένων και στρατηγικές συνεργασίες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τους εγγεγραμμένους χρήστες των ψηφιακών μας καναλιών να αγγίζουν τα 3,5 εκατ. (+11% σε ετήσια βάση) και τους ενεργούς χρήστες σε 2,5 εκατ. (+16% σε ετήσια βάση). Επιπλέον, μόλις το 3% των συναλλαγών διενεργούνται πλέον στα καταστήματα, γεγονός που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μας μοντέλου

Αναφορικά με την ESG στρατηγική της Τράπεζας, υλοποιούμε πρωτοβουλίες για να ηγηθούμε της αγοράς όσον αφορά τη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων στον τομέα της ενέργειας και να στηρίξουμε ουσιαστικά την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στην ΕΤΕκαι σε όλη την Ελλάδα

Ρευστότητα
Μετά από ένα ισχυρό Δ΄ τρίμηνο 2021 λόγω ευνοϊκής εποχικότητας, οι καταθέσεις του Ομίλου υποχώρησαν οριακά (-1% σε τριμηνιαία βάση) σε €53,1 δισ. το Α’ τρίμηνο 2022, με τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα να αντισταθμίζονται από τη συσσώρευση μετρητών που παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €51,3 δισ. (-0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση), με τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου να αποτελούν πλέον το 86% περίπου των συνολικών καταθέσεων της Τράπεζας (80% το Α’ τρίμηνο 2021). Οι
καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες επίσης υποχώρησαν κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, σε €1,8 δισ.. Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2021, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €4,7 δισ. στην Ελλάδα.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε 56,2% στην Ελλάδα και σε 57,2% σε επίπεδο Ομίλου, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) να υπερβαίνουν κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παραμένει στα €11,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2022 και αντανακλά τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ), με το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας να διατηρείται σε ελαφρώς αρνητικά επίπεδα, επικουρούμενο από τουςευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ και την άφθονη ρευστότητα στην αγορά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ανέφερε τα εξής:
«Ενώ η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προοπτικές ισχυρής ανάκαμψης της χώρας εμφανίζονται συγκρατημένες μεν, αλλά ακόμη θετικές. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ισχυρός ισολογισμός, η ενδυναμωμένη κεφαλαιακή θέση και η συνεχώς βελτιούμενη κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας διασφαλίζουν τη θετική προοπτική της, η οποία επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2022.

Όσον αφορά την κερδοφορία, τα οργανικά κέρδη Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, σε €125 εκατ. Η επίδοση αυτή θέτει τις βάσεις προς την επίτευξη του στόχου μας για οργανική κερδοφορία ύψους €490 εκατ. το 2022, ενώ αποτυπώνει τις θετικές τάσεις σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+25% ετησίως), παρά τα ελαφρώς μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους (-3% ετησίως) λόγω της πώλησης του χαρτοφυλακίου Frontier.

Τα έσοδα από τόκους εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύονται για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, στηρίζοντας έτσι τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα. Τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, παρά τον υψηλό πληθωρισμό και την αύξηση των αποσβέσεων λόγω των μεγάλων επενδύσεων της Τράπεζας στην τεχνολογία και κυρίως στη σταδιακή αντικατάσταση του βασικού λειτουργικού συστήματος πληροφορικής (Core Banking System). Συνυπολογίζοντας τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε €360 εκατ.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα συνέχισαν την καθοδική τους πορεία και διαμορφώθηκαν σε μόλις €0,4 δισ. μετά από προβλέψεις ή €2,0 δισ. προ προβλέψεων, με τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων να ανέρχεται σε 6,5% στην Ελλάδα, μειωμένος κατά 40μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε περίπου 70μ.β. από 100μ.β. πέρυσι, ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε σημαντικά, αγγίζοντας το 82%, ενισχυμένος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη συνετή πολιτική προβλέψεων που συνεχίζει να εφαρμόζει η Τράπεζα, παρόλο που οι καθαρές ροές ΜΕΑ διατηρούνται σε αρνητικά επίπεδα.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των αθετήσεων πληρωμών πελατών που είχαν υπαχθεί σε Κρατικά ή Τραπεζικά προγράμματα στήριξης για την πανδημία, ούτε για αύξηση των καθυστερήσεων πληρωμών μέχρι 30 ημέρες λόγω αυξημένου πληθωρισμού.

Οι κεφαλαιακοί μας δείκτες, ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ενισχύθηκαν περαιτέρω, και διαμορφώθηκαν σε 15,1% και 16,2% σε επίπεδο CET1 και Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας αντίστοιχα, λόγω τόσο της οργανικής κερδοφορίας της Τράπεζας όσο και της ολοκλήρωσης της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά 65μ.β. περίπου, υπερβαίνοντας τον στόχο που έχουμε θέσει για το 2022.

Προσβλέποντας στο μέλλον, η ανάκαμψη των επενδύσεων με οδηγό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και το δυναμικό ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου, σε συνδυασμό με τα νέα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, ιδίως όσον αφορά στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, θα διατηρήσουν την Ελλάδα σε τροχιά ανάκαμψης. Σε αυτό το περιβάλλον, η επιτυχημένη πορεία του μετασχηματισμού της Τράπεζας μας τοποθετεί σε θέση ισχύος στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε και να συμβουλέψουμε τους πελάτες μας ως προς την επίτευξη των μελλοντικών τους στόχων, με την Εθνική Τράπεζα στο πλευρό τους: την Τράπεζα Πρώτης Επιλογής.»