«Φτερά» από τη μείωση των κόκκινων δανείων και τον υλοποιούμενο μετασχηματισμό τους, απέκτησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, καταγράφοντας επιδόσεις εντός στόχων ή και καθ΄ υπέρβαση αυτών στο α΄ τρίμηνο 2022, παρά τις προκλήσεις από τη νέα, γεωπολιτική κρίση και την «έκρηξη» του πληθωρισμού.

Και οι τέσσερις τράπεζες έχουν μπει σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας που ανοίγει τον δρόμο για διανομή μερίσματος τα επόμενα χρόνια, με δύο τράπεζες να προαναγγέλλουν διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2022.

Σημαντική ήταν η μείωση των κόκκινων δανείων από τους ισολογισμούς τους, με τον μονοψήφιο δείκτη NPE να κατακτάται εντός του έτους και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Στον αντίποδα, τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνουν, παράλληλα με την αύξηση των νέων δανείων, κυρίως προς επιχειρήσεις.

Η πανδημία και η νέα κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν επιφέρει θετικές εισροές στα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι εισροές νέων κόκκινων δανείων παραμένουν αρνητικές και δεν έχει αλλοιωθεί η κουλτούρα πληρωμών. Οι προβλέψεις παραμένουν υψηλές.

Ειδικότερα, με τη σειρά των ανακοινώσεων, στο α΄ τρίμηνο 2022:

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε βασικά λειτουργικά κέρδη 93 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της δραστικής βελτίωσης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων προβλέψεων.

Ο δείκτης fully loaded CET1 αποκαταστάθηκε στο 10%, ενσωματώνοντας μεγάλο μέρος του κόστους αποεπένδυσης των NPE για το 2022.

Ισχυρή ήταν η νέα παραγωγή δανείων ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 1ο 3μηνο, η οποία οδήγησε σε επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 0,3 δισ., με επιτάχυνση των δανειοδοτήσεων κατά το 2ο τρίμηνο

Η Τράπεζα κατέγραψε ιστορικά χαμηλό οργανικό έξοδο προβλέψεων στις 50 μ.β., ως αποτέλεσμα της ιστορικά χαμηλής εισροής νέων NPE (115 εκατ. ευρώ) σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 12,6% σε τροχιά επίτευξης στόχου για μονοψήφιο δείκτη εντός του έτους.

Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν τα υπό διαχείριση κεφάλαια και τα ασφάλιστρα bancassurance, 37% και 26% υψηλότερα σε ετήσια βάση τον Μάρτιο 2022

Οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις 1ου 3μήνου 2022 για την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:

• Kαθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων από NPEs τα οποία ανήλθαν σε 246 εκατ. ευρώ, +11% ετησίως

• Ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα 114 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από μισθώματα), +37% ετησίως, με τάσεις βελτίωσης στα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες

• Ολοκλήρωση της απόσχισης της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών το 1ο τρίμηνο, η οποία οδήγησε σε πρόσκτηση 0,3 δισ. ευρώ καθαρού κέρδους για τον Όμιλο

• Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα 199 εκατ., -6% ετησίως, με όφελος από τον εξορθολογισμό των εξόδων προσωπικού και τη βελτιστοποίηση των γενικών και διοικητικών εξόδων

• Έσοδα προ προβλέψεων στα 502 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου του τιμήματος της απόσχισης της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών, με διπλασιασμό σχεδόν σε ετήσια βάση

• Το 1ο τρίμηνο καταγράφηκαν απομειώσεις λόγω επικείμενης αποεπένδυσης NPEs ύψους 152 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται με σενάρια πώλησης για τις τιτλοποιήσεις των χαρτοφυλακίων NPE Sunrise 3 & Solar, καθώς και με άλλες σχετικές προσαρμογές

• Ισχυρή κερδοφορία, με καθαρό αποτέλεσμα στα 520 εκατ. ευρώ, για δεύτερο συνεχόμενο θετικό τρίμηνο.

Η Eurobank παρουσίασε ισχυρή κερδοφορία, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 305 εκατ. ευρώ έναντι 72 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021. Τα καθαρά κέρδη των διεθνών δραστηριοτήτων ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46,4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων ανήλθε σε 10,4%, στα 240 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 6% και τα συνολικά NPEs μετά από προβλέψεις στα 700 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 16,5% και ο δείκτης fully loaded CET1 στο 13,6%.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων της Τράπεζας στην Ελλάδα τους 3 πρώτους μήνες του 2022 ανήλθαν σε 2,3 δις. ευρώ.

Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Eurobank στο α΄ τρίμηνο 2022 περιλαμβάνουν:

Aύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,4% έναντι του α΄ τριμήνου 2021, στα 339 εκατ. ευρώ.

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες που ενισχύθηκαν κατά 24,7% σε 123 εκατ. ευρώ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Υπηρεσίες Καρτών.

Αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 6,7%, σε 462 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε 240 εκατ., από 13 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 57,4%, σε 703 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2022.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,0% στα 222 εκατ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 0,3%. Ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σε 31,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,4% στα 240 εκατ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα 481 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 178 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022, από 87εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 6,0% στο τέλος Μαρτίου 2022, από 6,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα 2,4 δισ. ευρώ ή 0,7δισ. 5 μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 69,2% στο τέλος του 2021 σε 71,5%5.

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,0% και 16,5% αντίστοιχα στο τέλος του α΄ τριμήνου 2022 έναντι αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε σε 13,6%.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 2,3δισ. ευρώ τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά 0,4δισ. το α΄ τρίμηνο και 0,7δισ. ευρώ το α΄ τετράμηνο 2022.

Η Alpha Bank παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 125,4 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα μετά τους φόρους 134 εκατ. ευρώ.

Το α’ τρίμηνο 2022, η Alpha Bank κατέγραψε αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων με ρυθμό υψηλότερο της αγοράς για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, με καθαρή

πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ προς Επιχειρήσεις. Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022 από 1,6 δισ. το δ’ τρίμηνο 2021.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 12% τον Μάρτιο 2022, από 43% ένα χρόνο πριν και αναμένεται να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό το δεύτερο τρίμηνο. Η ολοκλήρωση των επικείμενων συναλλαγών ΜΕΑ το β’ τρίμηνο αναμένεται να οδηγήσει σε μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΑ ως τα μέσα του 2022. Τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 4,7 δισ. ευρώ.

H αύξηση των χορηγήσεων δανείων και η ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, σε 108 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, επίδοση που ξεπερνά το όριο των 100 εκατ. ευρώ, για τέταρτο συνεχές τρίμηνο.

Ειδικότερα, οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Alpha Bank δείχνουν τα εξής:

Σε επαναλαμβανόμενη βάση, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,2%, επωφελούμενο από την αύξηση των δανείων και των εσόδων χρεογράφων.

Η Alpha Bank συνεχίζει να βελτιώνει ποιοτικά την κερδοφορία της, καθώς η συνεισφορά των ΜΕΑ στο Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε ποσοστό 14% το α’ τρίμηνο 2022, έναντι 33% το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες συνεχίστηκε το α’ τρίμηνο 2022 (+3,5% σε τριμηνιαία βάση) παρά την εποχικότητα, αντανακλώντας τη σημαντική ανάκαμψη στη χορήγηση δανείων λόγω της συμμετοχής της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.

Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, ανθεκτική ήταν η επίδοση των κύριων λειτουργικών εσόδων (+0,5% σε τριμηνιαία βάση).

Tο α’ τρίμηνο 2022, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 7,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εξόδων τρίτων και εξόδων προβολής και διαφήμισης. Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9%, λόγω της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού. Η Τράπεζα αναμένεται να ισχυροποιήσει την ηγετική της θέση αναφορικά με τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους από συναλλαγές ύψους 18 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.

To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 163,8 εκατ., αυξημένο κατά 15,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. To α’ τρίμηνο 2022, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 273,8 εκατ. ευρώ έναντι 135,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Το δ’ τρίμηνο, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων, ανήλθαν σε 35,6 εκατ. ευρώ έναντι 99,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της σημαντικής εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και της οργανικής μείωσης των ΜΕΑ κατά το α’ τρίμηνο, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 381 μονάδες βάσης.

Η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,3%, και σε 15,1% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αντίστοιχα.

Η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν 208 εκατ., με τα οργανικά κέρδη στα 125 εκατ. ευρώ. Tα οργανικά κέρδη ενισχύονται κατά 32% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και της σταδιακής ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Μετά την αποενοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αντισταθμίστηκε μερικώς από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά μόλις 3% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά 25% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, με σημαντική ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν περαιτέρω, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη περιστολή των δαπανών προσωπικού (-3% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω κατά 160 μ.β. περίπου σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51,5% το α’ τρίμηνο 2022

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνέχισε να αποκλιμακώνεται και διαμορφώθηκε στις 73μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, μειωμένο κατά 40μ.β. περίπου σε ετήσια βάση.

Tα ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω σε 2,0 δισ. ευρώ ή 0,4 δισ. μετά από προβλέψεις. Ο εγχώριος δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 6,5%. Η μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε (-127 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), με τις οργανικές ροές ΜΕΑ να παραμένουν σε αρνητικά επίπεδα. Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 6,5% στην Ελλάδα (6,7% σε επίπεδο Ομίλου), σημειώνοντας πτώση της τάξεως των 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 670μ.β. σε ετήσια βάση

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις συνεχίζει να αυξάνεται και διαμορφώθηκε σε 81,8% στην Ελλάδα (+430μ.β. περίπου σε τριμηνιαία βάση), παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου

Σημειώθηκε αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Κατά το β’ τρίμηνο 2022 έως τα μέσα Μαΐου, η ΕΤΕ εκταμίευσε νέα δάνεια 0,8 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ενσωματώνοντας την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9, ανέρχονται σε 15,1% και 16,2% αντίστοιχα. Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω κατά 65 μ.β. περίπου.