Σημαντική βελτίωση της ρευστότητάς τους που, ορατά πλέον, μετατρέπεται σε νέα δάνεια, καταγράφουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Βάσει των όσων προκύπτουν από τις πρόσφατες παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Eurobank αύξησαν σε τριμηνιαία βάση τη ρευστότητά τους από καταθέσεις αθροιστικά κατά 4,9 δισ. ευρώ και την ίδια στιγμή, προχώρησαν σε νέες εκταμιεύσεις 6,4 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνουν τραπεζίτες, η αύξηση στα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τη συσσώρευση μετρητών που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζουν τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα από την εκτίναξη του πληθωρισμού.

Εν αναμονή των στοιχείων της ΤτΕ για την αύξηση των καταθέσεων τον μήνα Ιούλιο, τον Ιούνιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 721 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις καταθέσεις των νοικοκυριών και τα υπόλοιπα τις καταθέσεις επιχειρήσεων.

Σχολιάζοντας την αύξηση των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον μήνα Ιούνιο, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας είχε πει ότι αυτή αποκτά πρόσθετη αξία, καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο συσσωρευμένων φορολογικών υποχρεώσεων, στις οποίες οι πολίτες – παρά τις δυσκολίες – ανταποκρίνονται με αξιέπαινη συνέπεια. Σε συνδυασμό με την αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το α΄ τρίμηνο του 2022 κατά 3,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, και τη μείωση της ανεργίας στο 12,5% τον Μάιο του 2022 – ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2010 -, ο Υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει την αύξηση των καταθέσεων ως απόδειξη της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η συνολική αύξηση των καταθέσεων των πολιτών τα τελευταία 3 έτη ανέρχεται σε 45 δισ. ευρώ. Η αισθητή βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών και το πώς αντανακλά στην αύξηση των χορηγήσεων αποτυπώνεται στα αποτελέσματα β΄ τριμήνου. Ειδικότερα (σ.σ. η αναφορά των τραπεζών γίνεται με σειρά από τις τελευταίες προς τις πρώτες ανακοινώσεις):

Τράπεζα Πειραιώς
Στο τέλος Ιουνίου 2022, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα 56,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται ετησίως και διαμορφώθηκε στις 6 μ.β. έναντι 8 μ.β. το β΄ τρίμηνο 2021, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το α΄ τρίμηνο 2022.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παρέμεινε στα 14,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2022, αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2022. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε σε 205%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63% στο τέλος Ιουνίου 2022.

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών αυξήθηκαν στα 36,9 δισ. ευρώ έναντι 36,6 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPE που πραγματοποιήθηκε το 2021 και το 2022. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2022, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των 1,2 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε 35,4 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2022, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 4,4 δισ. το α΄ εξάμηνο 2022, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Ιουνίου 2022 περιλαμβάνει 6,1 δισ. ευρώ από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Alpha Bank
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 48,5 δισ. ευρώ λόγω εισροών καταθέσεων πρώτης ζήτησης από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, συμβάλλοντας στην χρηματοδότηση της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων.

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε σε 13 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, κάνοντας πλήρη χρήση του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ).

Επωφελούμενο από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το β’ τρίμηνο 2022 (-3 μονάδες βάσης).

Η ισχυρή ρευστότητα αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις, ο οποίος βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 79%, ενώ, σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 160%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 5,5 δισ. ευρώ των συναλλαγών ΜΕΑ «Galaxy» και «Cosmos».

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή 0,9 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 30,6 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις και αποπληρωμών στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών.

Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ. ευρώ, με μεγάλες εκταμιεύσεις επιχειρηματικών κυρίως δανείων. Ως αποτέλεσμα, το α’ εξάμηνο, η Τράπεζα πέτυχε ήδη το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022.

Εθνική Τράπεζα
Oι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, σε 54,3 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2022. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 52,6 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου να αποτελούν πλέον το 87% των συνολικών καταθέσεων της Τράπεζας. Η αύξηση στα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τη συσσώρευση μετρητών που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζουν τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα από την εκτίναξη του πληθωρισμού. Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, σε 1,7 δισ. Σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2021, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους 3,0 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το β’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε 56,7% στην Ελλάδα και σε 57,8% σε επίπεδο Ομίλου, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) να υπερβαίνουν κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παρέμεινε στα 11,6 δισ. το β’ τρίμηνο 2022, αντανακλώντας τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ), με το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας να διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Οι εκταμιεύσεις δανείων ενισχύθηκαν σημαντικά κατά το β’ τρίμηνο 2022, ανερχόμενες σε 1,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής.

Σε επίπεδο εξαμήνου, οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 3,0 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 50% περίπου σε ετήσια βάση, αυξάνοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Eurobank
Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 54,0 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 75,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,3%.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 5,2 δισ. τους έξι πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη το β’ τρίμηνο 2022, κατά 80% σε τριμηνιαία βάση περίπου, ενισχύοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 1,1 δισ. σε ένα τρίμηνο.

Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά 1,6 δισ. το α΄ εξάμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 42,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους 5,0 δισ. ευρώ.

Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 23,8 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10,2 δισ. και τα καταναλωτικά σε 3,4 δισ. ευρώ.