Πόρους και τεχνογνωσία σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παρέχει η Alpha Bank, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB, καθώς συμμετέχει στο Πρόγραμμα του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η τράπεζα θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια που αφορούν καινοτόμες δράσεις.

Μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας», η Alpha Bank χρηματοδοτεί με ευνοϊκούς όρους επιλέξιμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που σχεδιάζουν να επενδύσουν στη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου τους.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος που θα συναφθούν και θα χορηγηθούν έως και την 31.12.2025, πραγματοποιούνται με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» σε ποσοστό 80% και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την Έρευνα και Καινοτομία

• ύψος χρηματοδότησης από Ευρώ 25.000 μέχρι και Ευρώ 400.000

• δυνατότητα επιχορήγησης σε ποσοστό έως και 20% του χορηγούμενου κεφαλαίου, βάσει επίτευξης

κριτηρίων καινοτομίας και ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης)

• ευνοϊκό επιτόκιο χρηματοδότησης, λόγω της εγγύησης του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας»

• μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 1 έως 3 έτη

• το μέγιστο των απαιτούμενων εξασφαλίσεων δεν ξεπερνά το 20% του ύψους της χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Alpha Bank για τη χρηματοδότησή τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.