Μετά από πολυήμερες συζητήσεις εγρίθηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το συμπληρωματικό κείμενο του ενημερωτικού δελτίου της Παγκρήτιας Τράπεζας. Παράλληλα ενέκρινε το πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.» προς τους μετόχους της εταιρίας «REDS

Ειδικότερα, η Επ. Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
- Την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 5/9/2022 δημοσιευμένου ενημερωτικού δελτίου της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, χωρίς την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 - Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.» προς τους μετόχους της εταιρίας
«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,

- Την διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Την επιβολή συνολικού προστίμου πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) στην εταιρία «BCASH GREECE INC PRIVATE CO» για διάφορες παραβάσεις