Σε αναβάθμιση των βασικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (BCA) και των αξιολογήσεων μακροπρόθεσμων καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Moody's.

Όπως σημειώνει ο αμερικανικός οίκος, η κίνηση, αυτήβασίστηκε στις διαρθρωτικές βελτιώσεις της ελληνικής οικονομίας, τις σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, τη βελτίωση των βασικών κερδών και στην περίπτωση της Παγκρήτιας Τράπεζας την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Παράλληλα, αποτυπώνει επίσης τη θέση της Moody's για καλύτερα ποσοστά ανάκτησης σε μια ανάλυση σεναρίου εξυγίανσης τραπεζών.

Ο κύριος μοχλός αξιολόγησης είναι η βελτιωμένη οικονομική θέση της Ελλάδας, με καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και πιστώσεων που παρέχουν ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας για τις τράπεζες της χώρας. Οι διαρθρωτικές βελτιώσεις και οι μεταρρυθμίσεις έχουν βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε κραδασμούς.

Ως αποτέλεσμα αυτών, η Moody's αναβάθμισε το μακροοικονομικό προφίλ για την Ελλάδα σε «Μέτριο-» από «Αδύναμο+» και αύξησε επίσης τις υποθέσεις της αξίας ανάκτησης σε ένα σενάριο εξυγίανσης για τις ελληνικές τράπεζες, το οποίο είναι ο κύριος μοχλός για την αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων για και οι έξι τράπεζες. Αυτές οι θετικές εξελίξεις στο λειτουργικό περιβάλλον σηματοδοτούν επίσης χαμηλότερους κινδύνους για τα προφίλ φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών.

Η ισχυρή πορεία του τουριστικού τομέα, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις θα οδηγήσουν σε μια υγιή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξεως του 5,3% περίπου το 2022 με βάση τις προσδοκίες του οίκου αξιολόγησης, που θα είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο 2,2%. Η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει σε ένα σημαντικό βαθμό από το σοκ της πανδημίας, χωρίς μόνιμη ζημιά, καθώς ο τουριστικός κλάδος και τα μέτρα στήριξης μετριάζουν τις επιπτώσεις του οικονομικού σοκ. Η ανάπτυξη, πάντως, θα επιβραδυνθεί απότομα στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούνται από ευρύτερες πιέσεις τιμών και αποδυναμώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ η αύξηση των επιτοκίων θα επιβαρύνει τις επενδύσεις, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι πιστωτικές συνθήκες στη χώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, με σημαντική πτώση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 9,5% των συνολικών δανείων και απαιτήσεων τον Ιούνιο του 2022 από περίπου 40% τον Δεκέμβριο του 2019 και κορύφωση σχεδόν 50% το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό βελτίωσε επίσης την ικανότητα δανεισμού των τραπεζών στην πραγματική οικονομία και την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών. Η σημαντική υποχώρηση των προβληματικών δανείων στο τραπεζικό σύστημα οφείλεται κυρίως στις σημαντικές τιτλοποιήσεις που πραγματοποίησαν μέσω του «Ηρακλής». Αντίστοιχα, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν νέες αντιξοότητες και προκλήσεις, που προκύπτουν από τις πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση των επιτοκίων που πιθανότατα θα επηρεάσουν την προσιτότητα του χρέους και την ικανότητα αποπληρωμής των ευάλωτων δανειοληπτών.

Alpha Bank
Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Alpha Bank οφείλεται στην αναβάθμιση της αξιολόγησης του BCA (βασική πιστωτική αξιολόγηση) σε «b1» από «b2», η οποία αντικατοπτρίζει τη σημαντική πρόοδο της τράπεζας στην αντιμετώπιση των προβληματικών της δανείων, επιτυγχάνοντας μονοψήφιο δείκτη NPE τη τάξεως του 8,2% τον Ιούνιο του 2022 από 42,5% τον Δεκέμβριο του 2020, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων και των πωλήσεων NPEs αλλά και από τις προσπάθειες οργανικής μείωσης. Η τράπεζα σχεδιάζει να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού της μειώνοντας το υπόλοιπο των NPEs σε περίπου 1,1 δισ. έως το τέλος του 2024 (από 3,2 δισ. τον Ιούνιο του 2022), αν και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόκληση στο τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον. Η κάλυψη προβλέψεων NPE της τράπεζας ήταν στο 40% τον Ιούνιο του 2022 με σχεδόν το ήμισυ του χαρτοφυλακίου NPE της με τη μορφή στεγαστικών δανείων λιανικής με καλή ασφάλεια, αν και ο δείκτης αυτός είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συστημικές.

Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση BCA της τράπεζας αποτυπώνει επίσης το σταδιακά βελτιωμένο προφίλ κερδοφορίας της, το οποίο είναι επίσης κινητήριος παράγοντας της δράσης αξιολόγησης, με αναφερόμενα κέρδη μετά από φόρους σε επίπεδο εταιρείας χαρτοφυλακίου 243 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022 (2,3 δισ. ζημίες το 1ο εξάμηνο του 2021). Νέες εκταμιεύσεις δανείων, ανθεκτικά καθαρά έσοδα από προμήθειες, εξοικονόμηση πόρων από χαμηλότερα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα και εξομάλυνση του κόστους κινδύνου της τράπεζας ήταν οι κύριοι παράγοντες που μετρίσαν κάπως την επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους από τα χαμηλότερα υπόλοιπα δανείων, μετά τις μειώσεις των NPE. Η τράπεζα στοχεύει να επιτύχει απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 10% περίπου μέχρι το τέλος του 2024, την οποία ο οίκος αξιολόγησης πιστεύει ότι είναι εφικτός δεδομένου του 8,6% που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο του 2022, με το τμήμα των βασικών εσόδων να επωφελείται περαιτέρω από το τρέχον αυξανόμενο επιτόκιο ποσοστά.

Πειραιώς
Το BCA της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε σε «b2» από «b3», η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B2 και η ανώτερη πιστοληπτική της ικανότητα για μη εξασφαλισμένο χρέος αναβαθμίστηκε σε B1 από B3. Ένας άλλος παράγοντας που ωθεί την αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι οι ευνοϊκές προοπτικές για την υποκείμενη βασική της κερδοφορία. Η Πειραιώς ενίσχυσε τα βασικά λειτουργικά της έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατά 14,4% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη στα 614 εκατ., έναντι 2,4 δισ. καθαρής ζημίας το 1ο εξάμηνο 2021. Παρόλο που το τελικό αποτέλεσμα υποβοηθήθηκε από κάποια έκτακτα κέρδη, η αυξανόμενη αύξηση των δανείων με απόδοση της τράπεζας, η αύξηση των καθαρών προμηθειών και ο υψηλότερος ρυθμός εκτέλεσης, η αυστηρή διαχείριση του κόστους και η επιβράδυνση του υποκείμενου κόστους κινδύνου υποστηρίζουν την ευνοϊκή τάση των βασικών εσόδων της.

Eurobank
Το BCA της Eurobank επιβεβαιώθηκε επίσης στο «b1», η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Ba2 από Ba3 και η ανώτερη διαβάθμιση μη εξασφαλισμένου χρέους αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B1. Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης BCA της Eurobank στο b1 ενσωματώνει τον ήδη μειωμένο δείκτη NPE της σε pro-forma 5,9% τον Ιούνιο του 2022 με κάλυψη προβλέψεων 72%, γεγονός που μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο φερεγγυότητάς της με fully loaded basis CET1 στο 14%. Επιπλέον, λαμβάνει επίσης την αύξηση 13,5% σε ετήσια βάση στα βασικά έσοδα προ προβλέψεων του εξαμήνου του 2022 με καθαρό κέρδος σχεδόν 941 εκατ. , γεγονός που υποστηρίζει το πιστωτικό της προφίλ. Οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της τράπεζας παραμένουν θετικές, σηματοδοτώντας την ανοδική πίεση στην BCA και τις αξιολογήσεις της κατά τους επόμενους 12-18 μήνες. Οι συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις και η ικανότητα να αντέχει τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά θα είναι σημαντικοί μοχλοί για το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.

Εθνική
Η επιβεβαίωση της αυτόνομης BCA της Εθνικής στο «b1» λαμβάνει υπόψη την ήδη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού της από πριν με δείκτη NPE 6,3% και σχετικά υψηλή κάλυψη προβλέψεων 80% από τον Ιούνιο του 2022, αλλά και τη βελτιωμένη κερδοφορία της (αύξηση 40% σε ετήσια βάση των βασικών λειτουργικών κερδών της το πρώτο εξάμηνο του 2022) υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ. Το BCA της τράπεζας αποτυπώνει επίσης την άνετη κεφαλαιαικής της θέση με fully loaded CET1 στο 15% τον Ιούνιο του 2022. Οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της τράπεζας παραμένουν θετικές και αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης της BCA τους επόμενους 12-18 μήνες λόγω της μεγαλύτερης ενίσχυσης του προφίλ φερεγγυότητάς της και της ανθεκτικότητας να αντιμετωπίσει τυχόν αντιξόοτητες από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση των επιτοκίων που θα αποδυνάμωνε την ικανότητα αποπληρωμής από τους δανειολήπτες.

Παγκρήτια
Η αναβάθμιση του BCA της Παγκρήτιας Τράπεζας σε caa2 από caa3 λαμβάνει υπόψη την αύξηση κεφαλαίου της κατά 98,7 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2022, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή της επάρκεια. Αυτή η αύξηση κεφαλαίου ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξυγίανσης από τα NPEs, της συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στην Κρήτη και της ανάληψης των εργασιών της HSBC Continental Europe στην Ελλάδα.

Οι δείκτες pro-forma CET1, Tier 1 και κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) της τράπεζας έχουν αυξηθεί σε 12,1%, 13,1% και 15,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 5,7%, 6,7% και 8,7% που αναφέρθηκαν τον Ιούνιο του 2022 και είναι πλέον πάνω από τα ρυθμιστικά της απαιτήσεις 8,3%, 10,2% και 12,8%. Η Moody's πιστεύει ότι αυτά τα επίπεδα κεφαλαίου παρέχουν κάποιο μαξιλάρι στην τράπεζα για να υλοποιήσει το σχέδιο μείωσης των NPE, το οποίο θα συνεπάγεται αναπόφευκτα πλήγμα κεφαλαίου λόγω της σχετικά χαμηλής κάλυψης προβλέψεων (34%) των υψηλών επιπέδων NPE της τράπεζας (1,1 δισ. ή 65% αναλογία NPE) από τον Ιούνιο του 2022.

Attica Bank
Το BCA της Attica Bank επιβεβαιώθηκε στο caa3 και οι μακροπρόθεσμες καταθέσεις της αναβαθμίστηκαν σε Caa1 από Caa2. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων οφείλεται καθαρά στις πιο ευνοϊκές παραδοχές για το ποσοστό ζημιών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση LGF της Moody's.

Η επιβεβαίωση της BCA της Attica Bank στο caa3 αντανακλά την ανάγκη της να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια για να ενισχύσει τις αδύναμες μετρήσεις κεφαλαίου της (CET1 στο 6,4% και CAR στο 9,9%) προκειμένου να ανταποκριθεί στις ρυθμιστικές απαιτήσεις της και το ακόμη υψηλό επίπεδο NPEs (67,6% ) στον ισολογισμό της τον Ιούνιο του 2022. Το χαμηλό BCA της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη το αδύναμο προφίλ κερδών της, με λειτουργικές ζημίες 20,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων από τόκους και των ασθενέστερων αποτελεσμάτων από τα χρηματοοικονομικά της χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων και επενδύσεων.