Κανονικά προχωρούν οι διαδικασίες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία αναμένεται το α΄ τρίμηνο του 2023.

Κατόπιν δημοσιευμάτων που θέλουν την τύχη της ΑΜΚ να τίθεται εν αμφιβόλω, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ανακαλύψει «τρύπα» 300 εκατ. ευρώ στις λογιστικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου της Attica Bank από μη καταγραφή απομειώσεων δανείων, αρμόδιες πηγές δηλώνουν, ότι το θέμα δεν αφορά ζημίες που έχουν αποσιωπηθεί, αλλά παραμέτρους συναρτημένες με το business plan της Τράπεζας. Επ΄ αυτών τόσο η Διοίκηση της Attica Bank, όσο και η ΤτΕ αναμένεται να στείλουν σήμερα απαντητικές διευκρινίσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εν τω μεταξύ, η Attica Bank αναμένει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC), οριστικοποιούνται θέματα της συμφωνίας των μετόχων για την ΑΜΚ και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της. Την ίδια ώρα, η Διοίκηση της Attica Bank έχει ξεκινήσει την επεξεργασία της βέλτιστης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, την οποία θα υποβάλει στην ΤτΕ και παράλληλα «τρέχει» την αναδιοργάνωση της Τράπεζας, ενδυναμώνοντας το στελεχιακό δυναμικό της (φέρεται να έχει γίνει ήδη μία μεταγραφή στελέχους και αναμένεται ο εμπλουτισμός του διοικητικού δυναμικού της Τράπεζας με ακόμη 3 – 4 στελέχη).

Η Διοίκηση της Attica Bank έχει θέσει ως στόχο στο επιχειρηματικό πλάνο της για την Τράπεζα, την επιστροφή σε οργανική κερδοφορία σταδιακά έως το 2025. Η επιστροφή αυτή θα διευκολυνθεί από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 490 εκατ. ευρώ στην οποία έχουν συμφωνήσει οι μέτοχοι.

Το κεφαλαιακό πλάνο στοχεύει στην αύξηση των χορηγήσεων και παράλληλων εργασιών, κυρίως μέσα από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και με στοχευμένη δραστηριότητα στη λιανική τραπεζική, ενώ προσβλέπει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλο το εύρος των πελατών, μέσω της αναδιάταξης του μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας. Παράλληλα, το business plan της Διοίκησης της Attica Bank εστιάζει στην μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω του εξορθολογισμού δραστηριοτήτων, των διαδικασιών και της βέλτιστης αξιοποίησης των στοιχείων ενεργητικού της Τράπεζας.

Στόχος της Διοίκησης της Attica Bank είναι η αποτελεσματική σταδιακή αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), παράλληλα με την εξυγίανση και την ανάπτυξη της Τράπεζας με ένα νέο λειτουργικό μοντέλο.

Όπως έχει αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού. στην προσπάθεια για τον εκ βάθρων μετασχηματισμό της Attica Bank οι μέτοχοί της έχουν δεσμευτεί για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 490 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας τις απαραίτητες ενέργειες όχι μόνο εξυγίανσης, αλλά και ανάπτυξης που θα διασφαλίσουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα και την επιστροφή της Τράπεζας σε κερδοφορία.

Σημειώνεται ότι στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, το ΤΧΣ θα καλύψει περίπου 330 εκατ. ευρώ και το σχήμα Ellington/ΤΜΕΔΕ περίπου 130 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό που θα καλύψει το ΤΧΣ ανέρχεται στο 67,3%, δηλαδή στο ποσοστό του στην Τράπεζα μετά την εκ νέου ενεργοποίηση του DTC και την απόκτηση των warrants υπέρ του Δημοσίου. Ellington/ΤΜΕΔΕ θα καλύψουν το 26,5% της ΑΜΚ, αλλά το επακριβές ποσοστό συμμετοχής του καθενός θα φανεί μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Σημειώνεται ότι σήμερα αθροιστικά Ellington και ΤΜΕΔΕ κατέχουν ποσοστό 24,6% (14,7% το ΤΜΕΔΕ και 9,9% η Ellington).

Στο α΄ εξάμηνο 2022 η Attica Bank παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία 20,13 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και πράξεων επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους 26,38 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.