Μία «πράσινη» και καλά χαραγμένη στρατηγική ESG ακολουθεί η Alpha Bank, έχοντας ενσωματώσει κριτήρια βιωσιμότητας στις λειτουργίες της .

Η Τράπεζα έχει θέσει σε εφαρμογή ένα λεπτομερές και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασίας, με στόχο:

την ενίσχυση των κριτηρίων βιωσιμότητάς της,
τη βελτίωση της διαχείρισης των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων,
τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση των δανείων και επενδύσεων.
Με αυτό τον τρόπο, η Τράπεζα επιτυγχάνει την παρακολούθηση και ανάλυση της βιωσιμότητας των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων και των επενδύσεών της, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η θέση της Τράπεζας αναφορικά με τη στρατηγική της, διατυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στα λόγια του CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη: «Προσβλέποντας στο μέλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στην κινητοποίηση του κεφαλαίου μας, στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και ολοκληρωμένων σειρών προηγμένων προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακών εργαλείων που θα βοηθήσουν να δημιουργήσουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Για τον σκοπό αυτό, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, οικονομική σταθερότητα, μία ισότιμη και δίκαιη κοινωνία, την προστασία του περιβάλλοντος και, τελικά, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους».

Η έμπρακτη προσήλωση της Alpha Bank στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, αποδεικνύεται και από τις συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις της στους δείκτες ESG, ενώ είναι ένας από τους πρώτους οργανισμούς που υπέγραψαν την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών “UNEP FI”, συνεισφέροντας σε 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής προσπάθειας, είναι η βελτίωση των επιδόσεων της Τράπεζας στον δείκτη ESG Quality Score του ISS, κατά 5 βαθμίδες, από το 2019 έως σήμερα.

Ισχυρές είναι οι επιδόσεις της και στα θέματα που αφορούν στην Κοινωνία, με την FTSE να αξιολογεί με την καλύτερη βαθμολογία την Alpha Bank, για τις επιδόσεις της σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινότητας (Human Rights & Community) και Εργασιακών Κριτηρίων (Labour Standards), ενώ υψηλότερες του μέσου όρου είναι και οι επιδόσεις της Τράπεζας σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας για Κοινωνικές Δράσεις.

Στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης

Ακρογωνιαίος λίθος αυτού του σχεδίου είναι η Στρατηγική Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance Strategy), η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, που στόχο έχουν να συμβάλλουν στη μετάβαση των πελατών της Τράπεζας σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Επιπλέον η Alpha Bank, έχει ξεκινήσει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο όπου τα κριτήρια που περιέχονται στον Κανονισμό EU Taxonomy αλλά και τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα κριτήρια διακυβέρνησης του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου θα αποτελούν μέρος της αξιολόγησης των επενδύσεων και των δανείων της. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι επιταχύνεται η χρηματοδότηση βιώσιμων (περιβαλλοντικών και κοινωνικών) δραστηριοτήτων, και επομένως, μειώνεται η έκθεση της τράπεζας σε τομείς υψηλών εκπομπών άνθρακα, λαμβάνοντας, παράλληλα, πάντα υπόψη τον στόχο της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της.
Εκτός από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, η Alpha Bank εστιάζει επίσης και στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της, των πελατών της αλλά και των αγορών, σχετικά με τα κριτήρια ESG και τους κλιματικούς κινδύνους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στοχευμένης επικοινωνίας, ενώ εφαρμόζει διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα προκειμένου να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να μετριάσει την εξέλιξη και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ενισχυμένη δομή διακυβέρνησης θεμάτων ESG

Το 2021, ενισχύθηκε η δομή διακυβέρνησης του Ομίλου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων ESG και Αειφορίας. Κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας δομής είναι η σύσταση της Επιτροπής Βιωσιμότητας του Ομίλου, η οποία υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίβλεψη θεμάτων ESG, καθοδηγεί τη στρατηγική του και επιβλέπει την εφαρμογή της. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μία διαλειτουργική ομάδα εργασίας ESG και έχει οριστεί κεντρικός συντονιστής για την επίβλεψη όλων των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εσωτερική υιοθέτηση των πρακτικών ESG.

Η ενσωμάτωση των στόχων ESG στην εταιρική διακυβέρνηση

Ο Όμιλος Alpha Bank έχει θέσει ως στόχο την ενσωμάτωση των αρχών ESG και των κριτηρίων Βιώσιμης Χρηματοδότησης στο Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, μέσω της υιοθέτησης μίας ολοκληρωμένης ατζέντας σε ζητήματα βιωσιμότητας και διακυβέρνησης. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος σημειώνει σημαντική πρόοδο, καθώς από τον Ιούλιο του 2022, η αντιπροσώπευση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ξεπέρασε το 30% των μελών.

Στόχος της Alpha Bank η επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα (carbon neutrality)

Με σκοπό να διαμορφώνει σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, η Alpha Bank ανέλαβε μία σειρά δράσεων, οι οποίες οδήγησαν στη μείωση κατά 13,4% των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά 11% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και κατά 9,4% των εκπομπών ρύπων Scope 3. Στην ίδια κατεύθυνση, σημαντικές ήταν οι πρωτοβουλίες που έλαβε η Τράπεζα σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, όπως η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης λαμπτήρων φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων σε όλα τα Καταστήματα και κτίρια της Τράπεζας σε ποσοστό 99%, καθώς και η εισαγωγή του προγράμματος Managed Printing Services (MPS) για τη διαχείριση εκτυπωτικών εργασιών και την αυτοματοποίηση αρκετών διαδικασιών, ιδιαίτερα στα Καταστήματα (εκτύπωση συμβάσεων, κ.λπ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα είναι πιστοποιημένη με ISO14001 (EMS) και εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων αλλά και των επιπτώσεων των εκπομπών άνθρακα. Επιπρόσθετα, εκδίδει Έκθεση Εκπομπών GHG (πεδίο 1, 2 και 3) που συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064 (Green House Gases) και επαληθεύεται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (TUV Austria). Επιπλέον, το 2021, επίσης, η Alpha Bank ανέπτυξε και δημοσίευσε την πρώτη της Περιβαλλοντική Δήλωση σύμφωνα με το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (EMAS). Εκτός από τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των έξι Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής , ο Όμιλος έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

Την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του, μέσω σειράς δράσεων, με κυριότερη τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% σε σύγκριση με το 2021.
Μείωση κατά 1,5% της συνολικής χρήσης χαρτιού.
Πρόσθετες πιστοποιήσεις ISO για περιβαλλοντική διαχείριση, αναφορά GHG.