Στα 680.980.257 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank έπειτα από τη σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

«Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών Α.Ε. (πρώην Alpha Τράπεζα), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, σε εφαρμογή του πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) της Εταιρίας και κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω της κατά την τρίτη Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 680.980.257,36 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.348.207.784 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ η καθεμία» επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.