Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς, σε «Β (high)», από «Β» προηγουμένως, προχώρησε η DBRS Ratings. Η τάση της αξιολόγησης είναι «σταθερή».

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παγίων του ομίλου, με τον οίκο να σημειώνει, ωστόσο, ότι παραμένει αδύναμη με βάση τα διεθνή πρότυπα. «Άποψή μας είναι ότι η Πειραιώς θα καταφέρει να διατηρήσει ένα ισχυρότερο προφίλ ρίσκου σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, ακόμη και εάν ενσωματωθεί η αναμενόμενη πίεση από τον υψηλότερο πληθωρισμό και την ασθενέστερη οικονομική αναπτυξη, χάρη στο συνεχιζόμενο de-risking και την καθαρή πιστωτική επέκταση καθώς και την πιο ισχυρή κάλυψη έναντι των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs)», σημειώνεται στο σχετικό report.

Η αναβάθμιση λαμβάνει, επίσης, υπόψιν την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης του ομίλου, ενώ η DBRS αναμένει πως ο όμιλος θα συνεχίσει με περαιτέρω εσωτερική παραγωγή κεφαλαίου, υποστηριζόμενη από τα υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια και τα χαμηλότερα πιστωτικά κόστη, δεδομένου και του βελτιωμένου προφίλ ρίσκου. Για τον ίδιο λόγο, ο οίκος αναμένει ισχυρότερη παραγωγή κερδοφορίας από βασικές δραστηριότητες, που θα αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα μετά και την εκτεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης.