«Επιβεβαιώνουμε ότι παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην επανέναρξη καταβολής μερισμάτων στους μετόχους μας από τα κέρδη του 2023, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2023.  

Θεμέλιο για την εξέλιξη αυτή αποτελούν, αφενός η επιτυχής υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Alpha Bank, αφετέρου το ιδιαιτέρως δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς, που χαρακτηρίζεται από ενισχυμένα κέρδη ύψους 162 εκατ. ευρώ και περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης, με τον Δείκτη FL CET1 να ανέρχεται σε 12,8%, ενισχυμένος κατά 30 μονάδες βάσης. Πέραν της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας της Alpha Bank, εξαιρετικά σημαντικό είναι το ισχυρό προφίλ ρευστότητας που εμφανίζει η τράπεζα, με τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να ανέρχεται στο 76% και τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) να ενισχύεται περαιτέρω στο 164%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο όχι μόνον των εποπτικών ορίων αλλά και των μέσων όρων της Ευρωζώνης. 

Σε επίπεδο κερδοφορίας, όπως επισημάνθηκε στους οικονομικούς αναλυτές, η δυναμική λειτουργική επίδοση της τράπεζας υποστηρίχθηκε από μία αύξηση 6,4% σε τριμηνιαία βάση στα Kαθαρά Έσοδα από Τόκους, ως αποτέλεσμα της διαχρονικά ισχυρής παρουσίας της Alpha Bank στην εμπορική τραπεζική, με τις επιδόσεις σε λειτουργικό επίπεδο να αναμένεται να ενισχύσουν την κερδοφορία κατά περίπου 9% το 2023. Ιδιαίτερα θετικά για τη λειτουργική αποδοτικότητα της τράπεζας αποτιμάται επίσης η περαιτέρω μείωση των Επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων κατά 9,5% σε τριμηνιαία βάση, παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η υλοποίηση του επιτυχημένου προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού (VSS) που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, με το εκτιμώμενο όφελος να ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. 

Σε ό,τι αφορά στην κεφαλαιακή διάρθρωση της τράπεζας, η Alpha Bank ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της, ως αποτέλεσμα της οργανικής κερδοφορίας του τριμήνου. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε στο 17%, στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ως αποτέλεσμα της πρώτης συναλλαγής AT1, ύψους 400 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, και της εκτιμώμενης θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) των υλοποιούμενων συναλλαγών πώλησης MEA. Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει μέσα στο 2023 συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τον Δείκτη FL CET1 κατά 60 μονάδες βάσης. 

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε και η ποιότητα του Ενεργητικού της Τράπεζας, με τον Δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) του ομίλου να μειώνεται κατά 20 μονάδες βάσης και να διαμορφώνεται στο 7,6%. Συγκεκριμένα, τα ΜΕΑ του ομίλου ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 81% αφορά σε ΜΕΑ με εξασφαλίσεις, κυρίως ιδιωτών. 
Η βελτίωση της ποιότητας του Ενεργητικού της Τράπεζας αντανακλάται και στο μειωμένο Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου, το οποίο διαμορφώθηκε στις 75 μονάδες βάσης, επίδοση σημαντικά καλύτερη από τον στόχο των 85 μονάδων βάσης για το 2023. 

Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 και αναθεωρημένοι στόχοι για το 2023 στο Investor Day της 7ης Ιουνίου 

Κλείνοντας τη δήλωσή του για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κάλεσε τους επενδυτές στο Investor Day του Ιουνίου: «Στην Alpha Bank είμαστε υπερήφανοι για τη σημαντική πρόοδο που έχουμε σημειώσει και πιστεύουμε ακράδαντα ότι, σε αυτό το περιβάλλον, βρισκόμαστε σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας. Οι ισχυρές μας επιδόσεις και η επίτευξη όλων των μεγάλων στόχων που θέσαμε, μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση εν όψει της Investor Day του Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουμε το όραμά μας για το μέλλον της τράπεζας, μέσα από το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για τα έτη 2023-2025 καθώς και τους αναθεωρημένους στόχους μας για το 2023».