Στην ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά επανακυκλοφορούν τα ομόλογα ΑΤ1, τα οποία εξαφανίστηκαν μετά την κατάρρευση της Credit Suisse τον Μάρτιο, με την Τράπεζα Κύπρου να «στρώνει» το «χαλί».

Αναλυτικότερα, Η Τράπεζα Κύπρου προχωρά στην πώληση Contingent Convertible (CoCo) ομολόγων, δηλαδή ομόλογα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές αλλά σε μία προκαθορισμένη τιμή. Τα CoCos, το χαμηλότερο «σκαλί» τραπεζικού χρέους, είναι τα πρώτα που αντιμετωπίζουν απώλειες σε περίπτωση χρεοκοπίας και δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους, αποτρέποντας έναν «εκτροχιασμό». Τα CoCos των ευρωπαϊκών τραπεζών έχουν ανακάμψει μερικώς, ενισχυμένα σχεδόν 6% τους τελευταίους τρεις μήνες, αποκαθιστώντας ωστόσο μόνο το ήμισυ των απωλειών ύψους 12,6% που υπέστησαν τον Μάρτιο, σύμφωνα με δείκτη του Bloomberg.

Η Τράπεζα Κύπρου προσκάλεσε τους κατόχους των υφιστάμενων χρεογράφων πρόσθετου κεφαλαίου κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους 220 εκατ. ευρώ, να προσφέρουν τα χρεόγραφα κεφαλαίου για αγορά από τον προσφέρων με τιμή αγοράς ίση με 103% της ονομαστικής αξίας των Χρεογράφων Κεφαλαίου, καταβλητέα σε μετρητά, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης του Όρου Νέας Έκδοσης, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Bank of America, η Goldman Sachs, η BNP Paribas και η JPMorgan είναι μεταξύ των εγγυητών ενώ 7 τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της UBS και της Barclays έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα. Περαιτέρω, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει νέα Χρεόγραφα Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου (Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities) (τα «Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου»), αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. «Η αγορά οποιωνδήποτε Χρεογράφων Κεφαλαίου για τα οποία λήφθηκαν έγκυρες προσφορές από τον Προσφέρων υπόκειται, χωρίς περιορισμό, στην επιτυχή ολοκλήρωση (κατά την αποκλειστική κρίση του Προσφέρων) της έκδοσης των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου σε συνολικό ποσό κεφαλαίου τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό κεφαλαίου του ποσού των Χρεογράφων Κεφαλαίου που έγκυρα προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεχτά από τον Προσφέρων (ο «Όρος Νέας Έκδοσης»)» τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.