Αντίδοτο στην απασχόληση των νέων ατόμων που κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα και κίνητρο για περισσότερες προσλήψεις σε τουρισμό και εστίαση, δίνει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που αυξάνει σημαντικά την επιδότηση του προγράμματος «Πρώτο Ενσημο».

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε από τις αρχές του έτους δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα, με αποτέλεσμα το υπουργείο να αποφασίσει την ενίσχυσή του, αυξάνονται το ποσό της επιδότησης για κάθε πρόσληψη άνεργου νέου έως 29 ετών, χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική τροπολογία «η υφιστάμενη πρόβλεψη παρουσίασε χαμηλή απορροφητικότητα, με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαία η αύξηση του ύψους της επιδότησης που χορηγείται προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα».

Έτσι το ποσό ενίσχυσης της νέας θέσης εργασίας, από 1.200 ευρώ που ήταν (επιμεριζόμενο σε 600 ευρώ για τον εργαζόμενο και 600 ευρώ για τον εργοδότη), αυξάνεται σε 3.600 ευρώ για το διάστημα των πρώτων 6 μηνών.

Στο εξής κάθε νεοπροσλαμβανόμενος νέος θα εισπράττει απευθείας το ποσό 1.800 ευρώ επιπλέον του μισθού του, επιμεριζόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Τα υπόλοιπα 1.800 ευρώ θα καταβάλλονται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

Οι νέοι μισθοί
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, στις ομάδες ατόμων μέχρι 29 ετών, παρατηρείται διαχρονικά και για τουλάχιστον έξι δεκαετίες, ότι το ποσοστό συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας ακολουθεί καθοδική τάση. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα άτομα αυτά έχουν σταδιακά αυξημένες
δυνατότητες να εκπαιδεύονται παρά να εργάζονται.

Ωστόσο η έλλειψη εργαζόμενων σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, αλλά και στον τουρισμό κατά την τρέχουσα σεζόν, ώθησε το υπουργείο Εργασίας να λάβει την απόφαση να τριπλασιάσει την επιδότηση του προγράμματος «Πρώτο Ενσημο», ώστε να εξασφαλίσει στους νέους έναν αξιοπρεπή μισθό, πολύ πιο πάνω από το ύψος του κατώτατου.

Ακόμη λοιπόν κι αν η σύμβαση του νεοπροσλαμβανόμενου γίνει με τον κατώτατο μισθό, θα λάβει για 6 μήνες, αντί για 614 ευρώ καθαρά (713 μεικτά), το ποσό των 914 ευρώ. Αντίστοιχα και οι εργοδότες θα επιδοτηθούν με 300 ευρώ τον μήνα, επίσης για 6 μήνες

Με την νέα ρύθμιση ισχύουν τα εξής:

Κάθε νέος 18-29 ετών χωρίς προϋπηρεσία που προσλαμβάνεται με το πρόγραμμα, θα παίρνει 300 ευρώ (αντί για 100 ευρώ) καθαρά στην τσέπη από το κράτος, επιπλέον του μισθού του. Έτσι όσοι προσληφθούν με τον νέο κατώτατο μισθό των 713 ευρώ μεικτά, θα λαμβάνουν συνολικά 914 ευρώ : 614 καθαρά από τον εργοδότη + 300 ευρώ από το κράτος για 6 μήνες.
Κάθε εργοδότης που προσλαμβάνει έναν νέο 18-29 ετών χωρίς προϋπηρεσία, θα έχει ελάφρυνση 300 ευρώ το μήνα στο μισθολογικό κόστος: Έτσι η συνολική επιβάρυνση για τον κατώτατο μισθό που σήμερα φτάνει στα 872 ευρώ, «πέφτει» με την επιδότηση στα 572 ευρώ.
Το πρόγραμμα διαρκεί μέχρι την εξάντληση του προυπολογισμού του και σε κάθε περίπτωση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Επιπλέον, αφορά όχι μόνο συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά και εποχικής απασχόλησης. Μπορεί δηλαδή ένας εργοδότης να προσλάβει το νέο υπάλληλο για διάστημα 4 μηνών και να τύχει της ανάλογης επιδότησης (600 ευρώ Χ 4 μήνες=2.400 ευρώ, επιμερισμένα σε εργαζόμενο και εργοδότη).

Επομένως και οι προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου για μικρότερο χρονικό διάστημα των 6 μηνών εντάσσονται στο πρόγραμμα. Αυτό διευκολύνει τους φοιτητές που σπουδάζουν και θέλουν να δουλέψουν για το καλοκαίρι μόνο, καθώς από το φθινόπωρο θα επιστρέψουν στη σχολή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το «Πρώτο Ένσημο» συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για το χρονικό διάστημα της επιδότησης και όχι μετά από το τέλος αυτής.

Οι δικαιούχοι
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση. Δηλαδή εντάσσονται νέοι που έχουν δουλέψει με μπλοκάκι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά πότε ως τώρα ως μισθωτοί.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ») του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας.

Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, δεν θα λαμβάνει την επιδότηση και τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.