«Λίφτινγκ» στους όρους χορήγησης φορολογικής ενημερότητας στους φορολογούμενους με ρυθμισμένες οφειλές προς την Εφορία σχεδιάζουν το υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται «κούρεμα» των ποσοστών παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβασης ακινήτων από το Δημόσιο για τους οφειλέτες που τηρούν ευλαβικά τις ρυθμίσεις τους.

Σήμερα, όποιος ζητά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) ή να μεταβιβάσει ακίνητο και έχει βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης. Η Εφορία, παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως 100% επί των χρημάτων και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, ανεξάρτητα αν οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή και τηρούνται κανονικά.

Με στόχο τη διευκόλυνση αλλά και την επιβράβευση των συνεπών οφειλών εξετάζεται ο περιορισμός του ύψους των χρημάτων που θα παρακρατεί η Εφορία για τη χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας. Βασικά κριτήρια αποτελούν ο βαθμός συνέπειας του φορολογούμενου και οι «ασφαλιστικές δικλείδες» για την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Εξπρές διαδικασίες για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για αυτούς που έχουν βεβαιωμένες οφειλές και το προφίλ τους με βάση την ανάλυση κινδύνου των φορολογικών αρχών δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλουν τις οφειλές τους χωρίς καθυστέρηση.

2. Κλιμακωτή μείωση του ποσοστού της παρακράτησης επί των χρημάτων που εισπράττονται ή επί του τιμήματος πώλησης του ακινήτου για όσους έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε ρύθμιση και την εξυπηρετούν κανονικά. Το ποσοστό παρακράτησης θα περιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των δόσεων που αποπληρώνονται κανονικά και το ύψος του υπόλοιπου χρέους. Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η εφορία προχωρά σε αυτόματη παρακράτηση των οφειλών μέσω του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ακόμα και για όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) ή να μεταβιβάσει ακίνητο και έχει βεβαιωμένες οφειλές άνω των 30 ευρώ η εφορία παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως 100% επί των χρημάτων και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή.

Τι ισχύει
Σήμερα εάν δεν υπάρχει καμία οφειλή η έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας είναι μια απλή υπόθεση και τελειώνει με λίγα κλικ στον υπολογιστή. Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες που δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορούν να λάβουν αποδεικτικό ενημερότητας για:

Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης
Μεταβίβαση ακινήτου.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές (άνω των τριάντα ευρώ) και η ρύθμιση είναι ενήμερη, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, ο φορολογούμενος μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, μόνο για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου. Για τις λοιπές αιτίες έκδοσης, θα πρέπει να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει μη ληξιπρόθεσμες οφειλές εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, τότε μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, για:

Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης
Μεταβίβαση ακινήτου στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι έως και 5.000 ευρώ και εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για τον φορολογούμενο ή και για το νομικό πρόσωπο για οφειλές του οποίου έχει ευθύνη καταβολής.