Η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr) η Προκήρυξη πλήρωσης των πέντε (5) πρώτων θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ για τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4892/2022.

Συγκεκριμένα, οι πέντε (5) προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν:

Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών,

Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων,

Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα,

Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών

Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών,

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (www.efka.gov.gr) ή/και στον ημερήσιο τύπο, ήτοι αρχίζει στις 29 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2023.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.efka.gov.gr/aitisi-gd1.php την Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Ειδικά για αυτές τις 5 θέσεις και λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου, δυνατότητα πρόσληψης θα έχουν μόνο υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ καθώς και υπάλληλοι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα.

Εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί και η προκήρυξη για τις υπόλοιπες 19 θέσεις γενικών διευθυντών όπου δικαίωμα πρόσληψης θα έχουν τόσο στελέχη του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.