Σε ποσοστό 29,70% επί του βασικού μισθού των αποδοχών των ναυτικών, ναυτεργατών και συναφών επαγγελμάτων ανέρχονται οι εισφορές που θα παρακρατά πλέον ο ΕΦΚΑ, στον οποίο εντάσσεται οργανικά και λειτουργικά το ΝΑΤ, για κύρια, επικουρική σύνταξη και επιδόματα.

Του Αντώνη Βασιλόπουλου

Σχετικές οδηγίες για την ομαλή ένταξη του ΝΑΤ, συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ), το οποίο εντάχθηκε από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ, εξέδωσε ο ασφαλιστικός οργανισμός, σύμφωνα με τον οποίο τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων , όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του νόμου, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου.

Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο

H Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔΝ) συμπληρώνεται και υποβάλλεται από κάθε εργοδότη-πλοίο. Υπόχρεοι ΑΠΔ είναι οι:
α. Κάθε Πλοιοκτήτης ή Εφοπλιστής ή Εκπρόσωπος ή Διαχειριστής ή Διευθυντής ή Πράκτορας ή Εκκαθαριστής, που εκμεταλλεύεται πλοίο με ελληνική σημαία ή σημαία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, καθώς και των πλοίων με ξένη σημαία που συμβάλλονται με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT, β. οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τω ν ναυτικών και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, γ. οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT, δ. η Πλοηγική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ε. οι Ανώτατες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT.

Η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλεται μέσω διαδικτύου, κάθε μήνα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nat.gr. Η ΑΠΔ Ναυτικών συναρτάται με τη χορήγηση ναυτολογίου από τις υπηρεσίες του NAT και δημιουργεί ημερολόγιο υποβολής των ΑΠΔ με βάση την ημερομηνία έναρξης και λήξης του εκάστοτε εξαμηνιαίου ναυτολογίου.

Κατά συνέπεια, η 1η έως και η 5η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλονται από την 1η έως και την 10η ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης και η 6η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλεται με τη λήξη του ναυτολογίου. Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης ΑΠΔΝ ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία υποβολής για τα ναυτολόγια που χορηγήθηκαν από 01/07/2017 μέχρι 30/11/2017 η 31/12/2017 χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής.

Εάν με την οριστικοποίηση της υποβολής της ΑΠΔ Ναυτικών και τον έλεγχο αυτής εντοπισθούν από το ηλεκτρονικό σύστημα λάθη ή παραλείψεις, το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή, αλλά τη διόρθωσή της.

Με την κατάθεση, μετά τη λήξη του ναυτολογίου στο NAT, διενεργείται έλεγχος ταυτοποίησης των στοιχείων των υποβληθέντων ΑΠΔ Ναυτικών, με το περιεχόμενο του ναυτολογίου. Η μη υποβολή ΑΠΔΝ επιφέρει απαγόρευση απόπλου, ή άρση της ελευθεροπλοΐας του πλοίου.

Πίνακας: Εισφορές επί των μισθών των Ναυτικών

vasilo