Τη σύσταση κλιμακίων-ομάδων και υποομάδων εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.

 

Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του έργου της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές, αποφασίστηκε η συγκρότηση και η λειτουργία στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ:

α) κλιμακίων-ομάδων εργασίας διοίκησης για το συντονισμό και την υποστήριξη των κλιμακίων-ομάδων, υποομάδων εργασίας και

β) κλιμακίων-ομάδων και υποομάδων εργασίας απονομής και εκκαθάρισης συντάξεων, ανακεφαλαίωσης, ελέγχου καταβολής εισφορών, αναγνώρισης και διαπίστωσης χρόνων ασφάλισης.

Τα κλιμάκια-ομάδες και υποομάδες εργασίας στελεχώνονται από τα μέλη των κλιμακίων-ομάδων και υποομάδων εργασίας που περιλαμβάνονταν σε όλες τις εκδοθείσες αποφάσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων περί σύστασης και λειτουργίας κλιμακίων-ομάδων και υποομάδων εργασίας για τα έτη 2017-2019, καθώς και από νέα μέλη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και ορίζονται με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν και επιτελούν αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή, εκκαθάριση και πληρωμή συντάξεων, ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχο καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το έργο του κλιμακίου διοίκησης έργου, κατά το μέρος που αφορά κάθε τομέα, περιλαμβάνει την εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής των μελών των κλιμακίων-ομάδων, υποομάδων εργασίας, τον προσδιορισμό των μηνιαίων στόχων τους, το συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας τους, την αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων-μελών και τη διαπίστωση της επίτευξης του μηνιαίου ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε κλιμάκιο-ομάδα - υποομάδα εργασίας.

Το κλιμάκιο διοίκησης έργου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κλιμακίων-ομάδων - υποομάδων εργασίας, συντάσσει τρεις εκθέσεις προόδου για την αποτίμηση του έργου κάθε κλιμακίου. Η πρώτη έκθεση προόδου αφορά στη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2020-Μάρτιος 2020, η δεύτερη την περίοδο Απρίλιος 2020-Ιούνιος 2020 και η τρίτη έκθεση προόδου την περίοδο Σεπτέμβριος 2020-Νοέμβριος 2020. Το κλιμάκιο διοίκησης έργου διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των ανωτέρω στόχων, με βάση τις περιοδικές εκθέσεις προόδου του έργου κάθε κλιμακίου-ομάδας - υποομάδας εργασίας, καθώς και τη συνολική αποτίμηση του έργου στο τέλος του έτους 2020.

Η επίτευξη των στόχων, ως προς την απονομή των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Μελετών του ΕΦΚΑ, τα οποία αντλούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (πρωτόκολλο ροής εργασιών/work-flow).

Έργο των κλιμακίων-ομάδων - υποομάδων εργασίας είναι η έκδοση και η εκτέλεση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης, ο προσδιορισμός του χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής των εισφορών και η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης.

Ο προϊστάμενος κάθε περιφερειακής οργανικής μονάδας του ΕΦΚΑ, στην οποία λειτουργούν κλιμάκια-υποομάδες εργασίας πιστοποίησης χρόνων ασφάλισης, ελέγχου καταβολής εισφορών και αναγνώρισης χρόνων, έχει το ρόλο του συντονιστή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και των όμορων οργανικών μονάδων, που δεν διαθέτουν υπηρεσίες απονομής συντάξεων. Ο συντονιστής συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει, το έργο των κλιμακίων-ομάδων-υποομάδων εργασίας των ως άνω οργανικών μονάδων και μεριμνά για την παραγωγή έργου, ώστε τα κλιμάκια-ομάδες-υποομάδες εργασίας απονομής και εκκαθάρισης συντάξεων να επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων είναι υπεύθυνος. Επίσης, συνεργάζεται με το κλιμάκιο συντονισμού εργασιών και το κλιμάκιο διοίκησης έργου και συντάσσει μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των κλιμακίων-ομάδων-υποομάδων εργασίας των εποπτευόμενων από αυτόν οργανικών μονάδων.

Τα κλιμάκια-ομάδες-υποομάδες εργασίας θα λειτουργήσουν για 10 μήνες, δηλαδή από 01/01/2020 μέχρι 30/06/2020 και από 01/09/2020 μέχρι 31/12/2020, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας τους.