Παράταση ενός μηνός για την πληρωμή των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών που είναι απαιτητές στις 30 Ιουνίου προβλέπει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Βέβαια, κάθε μήνα, με βάση την απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, αλλάζει ο πίνακας των κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ) και κατά συνέπεια περιορίζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων και εργοδοτών που μπορούν να συνεχίσουν  το «πάγωμα» των ρυθμισμένων οφειλών τους.

Αναλυτικά, με τη νέα εγκύκλιο επικαιροποιείται εκ νέου ο πίνακας ΚΑΔ σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και προβλέπεται παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών οι οποίες είναι απαιτητές έως 30/6/2021, κατά ένα μήνα. Συγχρόνως, παρατείνονται ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Ειδικότερα, για τους συγκεκριμένους οφειλέτες, η δόση Ιουνίου 2021 θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής στις 30/7/2021 και αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων, ενώ κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά ένα μήνα. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.

Οι προϋποθέσεις χρήσης του δικαιώματος για «πάγωμα» δεν αλλάζουν σε σχέση με τις προηγούμενες διατάξεις. Αναλυτικά, για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης εργοδότης ή επιχείρηση πρέπει αφενός να απασχολούν μισθωτούς, αφετέρου να υπάρχει ενεργός ΚΑΔ στις 5/11/2020 (κύριος ή δευτερεύων με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος 2018).

Ο έλεγχος και η υλοποίηση του «παγώματος» θα γίνει από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. 

Προσοχή, όμως, γιατί παράλληλα με το «πάγωμα» ισχύουν και υποχρεώσεις προς τους οφειλέτες. Η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση που καταγγελθεί σύμβαση εργασίας εργαζομένων που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής (μέρους ή συνόλου αυτών) ή/και σε περίπτωση που δεν διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19. 

Διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται μειώσεις προσωπικού που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζομένου και ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά τη διάρκεια του μέτρου, καθώς και οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της μορφής, του είδους ή της δραστηριότητάς τους, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Πηγή: kathimerini.gr