Σημαντικό είναι το ποσοστό των πολιτών που μετά από προσφυγή τους στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) δικαιώθηκαν και έτσι δεν χρειάστηκε να πληρώσουν φόρους και πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν από την εφορία.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το α΄ 7μηνο του έτους ο αριθμός των ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν ανέρχονται σε 6.777. Από αυτές, οι 3.772 προσφυγές εξετάστηκαν και έκλεισαν. Από τις 3.772 προσφυγές που εξετάστηκαν, οι 1.470 υποθέσεις έγιναν δεκτές εν μέρει ή στο σύνολο τους, οι 2.226 απορρίφθηκαν ενώ σε 27 περιπτώσεις οι φορολογούμενοι ζήτησαν παραίτηση. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό, 55%, των προσφυγών που εξετάζονται τελικά δικαιώνονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ένας φορολογούμενος πιστεύει ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου της φορολογικής διοίκησης, δεν μπορεί να προσφύγει απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια. Η επιλογή που έχει είναι να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή», υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών, καταβάλλοντας το 50% των αμφισβητούμενων ποσών. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να αποφύγει την καταβολή του 50% του ποσού που αμφισβητεί είναι να δώσει επαρκή στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν ότι έχει σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας.

Για όσους επιθυμούν να προσφύγουν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει στην ανάρτηση οδηγού με ερωτω-απαντήσεις:

- Γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές;

Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνονται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

- Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών;

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής (ΔΟΥ και Ελεγκτικά Κέντρα), ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

- Σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορώ να υποβάλω ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1.1.2014 και εφεξής σε βάρος του από τη φορολογική αρχή οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη διοικητική δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

- Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;

 Όχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη

- Μπορώ να ασκήσω προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;

 Όχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

Αντιθέτως, υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει από 22.12.2016 στις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου.

- Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού, η σχετική προθεσμία ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

- Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:

  • Για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα.
  • Για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή.
  • Για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο.
  • Για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο.
  • Για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς.
  • Για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικαστικό συμπαραστάτη.
  • Για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του.
  • Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές.

Για όλες τις περιπτώσεις αυτές, υποχρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.

- Προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής;

Από 9.5.2018 είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής μέσω Διαδικτύου εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Η σχετική δυνατότητα παρέχεται εναλλακτικά στον φορολογούμενο, ο οποίος εξακολουθεί να μπορεί να καταθέτει χειρόγραφα την ενδικοφανή προσφυγή του στην Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Πηγή:naftemporiki.gr