Η πανδημία έδρασε ως καταλύτης στην υιοθέτηση αλλά και στην εδραίωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους κλάδους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής παγκοσμίως, γεγονός που αποτυπώνεται και στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Πρόκειται για έναν κλάδο που βρίσκεται σε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και που επιβεβαιώνεται και από την «ψήφο εμπιστοσύνης» μεγάλων επενδύσεων διεθνών επιχειρήσεων στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τόσο του Δημόσιου Τομέα όσο και των επιχειρήσεων, σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης της Deloitte «Αποτίμηση Επάρκειας Ειδικών ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας» που διεξήχη για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Η μελέτη παρουσιάστηκε κατά τις εργασίες του συνεδρίου του ΣΕΠΕ και πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte και παρουσιάστηκε από τον κ. Νίκο Χριστοδούλου, Partner, Consulting Leader της Deloitte Ελλάδος.

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που ανακύπτουν -σε παγκόσμιο επίπεδο- αναφορικά με την νέα ψηφιακή εποχή είναι η επάρκεια ειδικών ΤΠΕ. Σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, παρατηρείται σοβαρό έλλειμμα όσον αφορά στους ειδικούς ΤΠΕ.

Η έρευνα της Deloitte σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ αξιολογεί την επάρκεια ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα και στοχεύει στο να ποσοτικοποιήσει τη ζήτηση, ώστε να διαπιστωθεί εάν καλύπτεται σήμερα και μελλοντικά από την προσφορά, ενώ στοχεύει στη σύνταξη προτάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των ειδικών ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της μελέτης, η Deloitte διεξήγαγε δύο πρωτογενείς έρευνες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ώστε να καταγραφεί η άποψη των εταιρειών και των φορέων του Δημοσίου αναφορικά με τις ανάγκες ειδικών ΤΠΕ, την επάρκειά τους, τις μελλοντικές τους ανάγκες και, φυσικά, τα προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν στην αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού.

Τα αποτελέσματα, τόσο της πρωτογενούς έρευνας όσο και της εκτίμησης της επάρκειας του αριθμού ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ήδη κενό σε ειδικούς ΤΠΕ, το οποίο, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα μέχρι το 2030, έτος ορόσημο για την ψηφιακή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ολοκληρώνεται η «Ψηφιακή Δεκαετία».

Πιο αναλυτικά, εκτιμάται ένα κενό προσφοράς / ζήτησης, το οποίο θα αγγίζει περίπου τους 7.000 -7.500 κατ' έτος κατά την περίοδο 2023 -2030. Με γνώμονα τα ανωτέρω, η Ομάδα της Deloitte, από κοινού με την Ομάδα Εργασίας του ΣΕΠΕ, κατέληξαν σε δέκα προτεινόμενες δράσεις, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κάλυψη του κενού σε ειδικούς ΤΠΕ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που προτείνονται έχουν εως εξής:

1.Προσέλκυση & Αξιοποίηση ειδικών από το εξωτερικό - μέσω Tech Visas και την ίδρυση ICT Hubs στο εξωτερικό από τις εταιρείες του ελληνικού κλάδου ΤΠΕ

2.Αύξηση προγραμμάτων κατάρτισης (bootcamps) σε αντικείμενα ΤΠΕ

3.Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών λοιπών τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ

4.Υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών & ενίσχυση συνεργασίας ΑΕ-εταιρειών

5.Ενίσχυση αντικειμένων & δεξιοτήτων ΤΠΕ σε Α' & Β' βάθμια εκπαίδευση

6.Δημιουργία νέων προπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ

7.Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ

8.Συνεργασία με ξένες χώρες σε πανεπιστημιακό επίπεδο

9.Αύξηση βαθμού απασχόλησης γυναικών στον κλάδο

10.Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη μελέτη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων & αναγκών ΤΠΕ στην Ελλάδα.

Βάσει των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες διαφέρουν ως προς το χρονικό ορίζοντα που θα αποφέρουν αποτέλεσμα, το κενό προβλέπεται να καλυφθεί από το έτος 2029 και έπειτα.

Με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης Αποτίμησης Επάρκειας Ειδικών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner, Consulting Leader, της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε: «Τα ευρήματα της μελέτης μας βοηθούν να χαρτογραφήσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια η χώρα μας ως προς την επάρκεια ειδικών ΤΠΕ, με δεδομένο ότι όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για ειδικούς ΤΠΕ. Η εφαρμογή των δέκα δράσεων ενίσχυσης της επάρκειας για την κάλυψη των αναμενόμενων αναγκών, που προτείνουμε μέσα από τη μελέτη, θα λειτουργήσουν καταλυτικά ώστε μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να μειώσουμε το κενό μεταξύ ζήτησης και προσφοράς και αυτό να μπορέσει να αποτυπωθεί στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνολικά».