Καινούριο κατάλογο με τους προμηθευτές ρεύματος οι οποίοι έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα στους Διαχειριστές το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, ή τηρούν τους διακανονισμούς εξόφλησης των οφειλών, δημοσιοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Πρόκειται για τη 10η λίστα που ανακοινώνει η ΡΑΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Θετική Αναφορά», η οποία αποσκοπεί στην παροχή θετικού κινήτρου προς τους προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αφετέρου στη διασφάλιση της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Η λίστα, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στα τέλη Μαρτίου, ανανεώνεται κάθε μήνα.

Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει στοιχεία έως τις 31 Οκτωβρίου. Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, είχαν αποδώσει το σύνολο των σχετικών ποσών οι εταιρείες ΔΕΗ, ΕΛΙΝΟΙΛ, ZeniΘ, Protergia (Mytilineos), Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΟΤΕ Ακίνητα, BI.ΕΝΕΡ, ΒΙΟΛΑΡ, Θ. Σούμπασης και Κωνστ. Β. Μάρκου ΑΒΕΕ.

Επίσης, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η ΗΡΩΝ δεν είχε οφειλές στους διακανονισμούς στους οποίους έχει προχωρήσει με τους Διαχειριστές, για την τμηματική εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) και τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ.

Στην παρούσα συγκυρία με τη σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών, η οποία έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη ρευστότητα των Προμηθευτών, η ΡΑΕ θεωρεί ότι οι προμηθευτές που έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους και τηρούν με συνέπεια τους όρους διακανονισμού, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από το κείμενο πλαίσιο ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Έτσι, λόγω των έκτακτων συνθηκών, δεν αντιτάσσεται στους διακανονισμούς που συμφωνούνται σε διμερές επίπεδο (Διαχειριστές – Προμηθευτές) υπό την προϋπόθεση της παροχής των κατάλληλων εγγυήσεων για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων, έστω σε μεταγενέστερο χρόνο.