Με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης Μηταράκης, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019, σύμφωνα με τις οποίες μεταβάλλεται ο τρόπος καταβολής της θετικής διαφοράς, όπου υπάρχει, των συντάξεων, λόγω εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας, που έχουν αναπροσαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, προβλέφθηκε και εφαρμόστηκε, από την 1η Ιανουαρίου 2019, η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12η Μαΐου 2016 κύριων συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, με τους κανόνες του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα:

Ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, είναι μικρότερο από αυτό που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό, τότε αυτό προσαυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών, με ολοκλήρωση αυτής της αναπροσαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ωστόσο, με την κοινοποιούμενη ρύθμιση του άρθρου 37 ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, στις συντάξεις, λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή επαγγελματική ασθένεια, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της προκύπτουσας διαφοράς από την ημερομηνία ισχύος του νόμου. Δηλαδή, από τις 17 Μαΐου 2019, στους ανωτέρω συνταξιούχους καταβάλλεται το πλήρες ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης, βάσει των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ.