Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων-μελών του ΕΔΟΕΑΠ με περισσότερες από 4.596 ψήφους οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού.

Παρά τις κρυφές και φανερές προσπάθειες που υπήρξαν για να μην περάσει η πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, οι δημοσιογράφοι μέλη του Ταμείου συντάχθηκαν με τη μόνη πρόταση που έδινε συνέχεια στην επιβίωσή του.

Επί του συνολικού αριθμού μετόχων-μελών που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον σχηματισμό της απαρτίας και ανέρχεται σε 10.110, ψήφισαν 6.127.

Οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού έλαβαν:
ΝΑΙ: πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα (5.619)
ΟΧΙ: τριακόσια πενήντα (350)
ΛΕΥΚΑ: εκατόν δεκαπέντε (115)
ΑΚΥΡΑ: σαράντα τρία (43).

Συνεπώς, οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού έλαβαν αριθμό ψήφων που υπερβαίνει την απαιτούμενη εκ του Καταστατικού πλειοψηφία των ¾ των ψηφισάντων, δηλαδή αριθμό μεγαλύτερο των 4.596 ψήφων.