Με 15 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι περιπολίες του Λιμενικού Σώματος για την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη χρονική περίοδο1/1/2016-30/42017.

Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή εντάχθηκε στη συγκεκριμένη δράση μετά από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στην ΕΕ για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, που αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο της Ένωσης. Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του Σώματος στον επιχειρησιακό τομέα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που έχουν προκύψει από τη μεταναστευτική κρίση και του περιορισμού των διαθέσιμων εθνικών πόρων.

Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων» του Ειδικού Στόχου «Σύνορα» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020. Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης εντάχθηκε η συγκεκριμένη δράση σε ειδικό κωδικό, με δικαιούχο το αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανερχόταν σε 20 εκατ. ευρώ, με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίση με το 75% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, δηλαδή 15 εκατ. ευρώ.