Η WRED LLC και οι Värde Partners Inc και Värde Partners L.P, δεν κατέχουν πλέον άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Trastor.

 

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. σε συνέχεια των i) από 02/03/2022 ΤR1 ληφθείσας γνωστοποίησης που υπέβαλαν στην Εταιρεία τα νομικά πρόσωπα Värde Partners Inc, Värde Partners L.P, και WRED LLC και ii) από 03/03/2022 ΤR1 ληφθείσας γνωστοποίησης που υπέβαλε στην Εταιρεία το νομικό πρόσωπο Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

 

Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης από την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +2,84% Α.Ε του ποσοστού συμμετοχής της WRED LLC στην Εταιρεία, η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +2,84% Α.Ε κατέχει 145.823.017 μετοχές της Εκδότριας και 145.827.617 δικαιώματα ψήφου στα οποία περιλαμβάνονται 4.600 δικαιώματα ψήφου που ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης, ήτοι η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +2,84% Α.Ε κατέχει 96,7491% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ η μητρική της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε κατέχει έμμεσα 96,7491% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Παράλληλα, ως συνεπεία των ανωτέρω, η WRED LLC και οι Värde Partners Inc και Värde Partners L.P, δεν κατέχουν πλέον άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας.