Τροπολογία σχετικά με τη διαφημιστική δραστηριότητα του δημοσίου τομέα και την ΕΡΤ κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς».

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Τρίτη (30/11/2021).

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ,

  1. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του π.δ. 261/1997, που αναφέρονται στις διαφημιστικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Στην έννοια των όρων:

- «διαφημιστικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα» περιλαμβάνεται και η κατάρτιση του πλάνου δημοσιότητας καθώς και η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διαχείριση των αναθέσεων μετάδοσης και καταχώρισης των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου,

- «συμβάσεων μετάδοσης ή καταχώρισης» θέση σύμβασης υπέχουν και οι εντολές των αναδόχων διαφημιστικών υπηρεσιών, που εγκρίνονται από το αποφαινόμενο όργανο, για την ανάθεση των υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, για λογαριασμό και κατ' εντολή της αναθέτουσας αρχής.

β. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση των προαναφερόμενων εντολών ανάθεσης μετάδοσης ή καταχώρισης και από τους αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών για λογαριασμό και κατ' εντολή της αναθέτουσας αρχής, καθορίζεται δε η σχετική διαδικασία εξόφλησης των εν λόγω υπηρεσιών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, θεμάτων σχετικά με τη διαμόρφωση του τιμοκαταλόγου και των τελικών τιμών που θα τύχουν αποδοχής για την ανάθεση υπηρεσιών μετάδοσης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, βάσει τιμοκαταλόγου που υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι ενδιαφερόμενες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές επιχειρήσεις.

δ. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει αναδρομικά από την 1η.1.2021.

  1. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και για την προβολή ή τη μετάδοση ή την εκμετάλλευση ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος, για την εκπλήρωση των σκοπών της εν λόγω εταιρείας. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 15 του ν.4173/2013), επιτρέπεται η ανάθεση μόνο για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση των ανωτέρω υπηρεσιών.]