Στα 479 εκατ. ευρώ ανήλθε ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο εξάμηνο του 2022 σημειώνοντας αύξηση 22%. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 126 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο 2022 (αύξηση 65%). Το EBITDA ανήλθε σε 117 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 134%.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2022, έναντι ζημιών 48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2021. Τα καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) ανήλθαν στα 12 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 55 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο καθαρός δανεισμός στις 30.06.2022 ανήλθε στα 576 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2021 στα 578 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 367 εκατ. ευρώ.

Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στις 30.06.2022 σε 458 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2021 σε 470 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα 42,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο 2022, έναντι εκροών 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2022, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου 2022 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, επιβεβαιώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία του ομίλου παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σε συνέχεια της προσφοράς εξαγοράς από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΜΟΕ) του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και με δεδομένη τη θετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ την 25.08.2022 για τη συναλλαγή, οι δραστηριότητες του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν πλέον για τον όμιλο διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 5 "Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες". Παρουσιάζονται, ωστόσο, ως μέρος του ομίλου για σκοπούς συγκρισιμότητας των μεγεθών αλλά και διακριτά για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο όμιλος παρουσίασε έσοδα 479 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εκ των οποίων τα 426 εκατ. ευρώ είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 125,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65%, από τα οποία τα 82,1 εκα. ευρώ αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 30,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 5,6 εκατ. ευρώ αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για τον Όμιλο σε 12,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 54,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ωστόσο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ζημίες 7,4 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα, της οποίας το ανεκτέλεστο ανέρχεται πλέον σε 2,8 δισ. ευρώ, κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις που φέρει σε όλους τους τομείς η ενεργειακή κρίση, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά την εξυγίανση του ισολογισμού του προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει τη δραστική μείωση του δανεισμού και την ανάπτυξη στους κύριους τομείς δραστηριότητάς του. Διαδραματίζουμε πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου των υποδομών και στοχεύουμε στη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την ελληνική οικονομία και κοινωνία».