Από την Τετάρτη 30 Μαΐου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 296.278.45 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Bank που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, η Attica Bank ανακοινώνει, ότι από την 30.05.2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 296.278.456 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίσθηκε από την 22.12.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1181843 ανακοίνωση, την 24.05.2018 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 21.05.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 25.05.2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 296.278.456 νέων κοινών μετοχών. Οι ως άνω νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί, στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των επενδυτών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.