Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε η Eurobank, με τις θετικές επιδόσεις να συνεχίζονται. Η τράπεζα κατάφερε να έχει σημαντική αύξηση κερδοφορίας, σε ετήσια βάση, αυξημένα προ προβλέψεων κέρδη και περισσότερες καταθέσεις, ενώ σε αρνητικά επίπεδα παρέμεινε ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Θετικά αποτελέσματα κατέγραψε η Eurobank το Β΄ τρίμηνο 2018, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €55εκ., έναντι €57εκ. το Α΄ τρίμηνο 2018. Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε €113εκ., από €71εκ. το Α΄ εξάμηνο 2017.

καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση σε €356εκ., ενώ υποχώρησαν κατά 1,5% σε επίπεδο εξαμήνου σε €711εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρήθηκε στο 2,51% σε τριμηνιαία βάση, ενώ αυξήθηκε σε 2,50% το Α΄ εξάμηνο 2018, από 2,32% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,3% το Β΄ τρίμηνο (€74εκ.) και 5,5% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€138εκ.) λόγω υψηλότερων εσόδων από τις δραστηριότητες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούν σε 52 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Β΄ τρίμηνο 2018.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,6% το Β΄ τρίμηνο σε €430εκ., ενώ διατηρήθηκαν σταθερά σε €849εκ. το Α΄ εξάμηνο 2018. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση σε €461εκ., ενώ υποχώρησαν κατά 1,3% σε €913εκ. σε επίπεδο εξαμήνου, λόγω χαμηλότερων μη οργανικών εσόδων.

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €436εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,4% την ίδια περίοδο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 47,1% το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,3% το Β΄ τρίμηνο (€213εκ.) και 1,3% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€413εκ). Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε τριμηνιαία βάση (€244εκ.), ενώ υποχώρησαν ελαφρώς κατά 0,6% σε ετήσια βάση (€477εκ.).

Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος (-€199εκ.) το Β΄ τρίμηνο 2018, με το δείκτη των NPEs να μειώνεται κατά 110 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2018 σε 40,7% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,6δισ. το Α΄ τρίμηνο 2018 και €1,1δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 55,9%.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €169εκ. το Β΄ τρίμηνο 2018 και αντιστοιχούσαν σε 188 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 19,4% το Β΄ τρίμηνο (€40εκ.) και 13,3% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€73εκ.).

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,8% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 17,4%. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 11,9%.

Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε €1,8δισ. και είναι χαμηλότερη κατά €6,1δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2017.

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,9δισ. το Β΄ τρίμηνο και €2,2δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018. Σε επίπεδο Ομίλου, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,1δισ. και €2,6δισ. αντίστοιχα. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €33εκ. την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 99,3%, από 102,2% το Α΄ τρίμηνο 2018.

Φ. Καραβίας/Διευθύνων Σύμβουλος: Συνεχιζόμενη κερδοφορία, επιτυχημένη η στρατηγική μείωσης κόστους - Έμφαση στην περεταίρω μείωση των NPEs και στην σταδιακή έμφαση των χορηγήσεων σε επιχειρήσεις, μικρομεσαίους και νοικοκυριά - Να υλοποιηθούν όσα έχουν συμφωνηθεί για το μέλλον της οικονομίας

«Η Eurobank συνέχισε τις θετικές επιδόσεις και στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, με κεντρικά χαρακτηριστικά τη συνεχιζόμενη κερδοφορία, την αύξηση των προ προβλέψεων κερδών και των θετικών αποτελεσμάτων στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο της.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €113εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα οργανικά, προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, κυρίως χάρη στην αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες και κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνέχισαν να συμβάλλουν σημαντικά στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου, με την κερδοφορία τους να αυξάνεται σχεδόν κατά 20% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή το σχέδιο περιορισμού του λειτουργικού κόστους οδήγησε σε χαμηλότερες δαπάνες κατά 2% στο εξάμηνο (3,4% για την Ελλάδα). Ο σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε αρνητικός και ο δείκτης των NPEs μετά την πτώση κατά 70 μονάδες βάσης που είχε καταγράψει στο πρώτο τρίμηνο του 2018, υποχώρησε περαιτέρω κατά 110 μονάδες βάσης στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε 40,7%. Οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώθηκαν περαιτέρω καθώς καταγράφεται επιστροφή καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότηση μέσω του ELA έχει μειωθεί δραστικά από €6,1δισ. στο τέλος του 2017, στα €1,8δισ. ευρώ σήμερα.

Οι επιχειρηματικές μας προτεραιότητες παραμένουν αμετάβλητες: Πρώτον, η σταδιακή μείωση των NPEs, που θα οδηγήσει σε δείκτη των NPEs περίπου στο 15% μέχρι το τέλος του 2021. Επιπλέον στοχεύουμε, στη σταδιακή αύξηση των χορηγήσεων κυρίως των επιχειρηματικών δανείων και των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς οι προσδοκόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη, υγιή, ζήτηση και στην παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω της συνεχιζόμενης επένδυσης στην τεχνολογία.

Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης είναι ορόσημο αλλά και πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Έχοντας επωμιστεί την επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή, η Ελλάδα οδεύει τώρα προς το να ανακτήσει την αξιοπιστία της αλλά και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές σε ένα ομιχλώδες διεθνές περιβάλλον. Για να επιτευχθούν οι απαραίτητοι ρυθμοί ανάπτυξης, απαιτούνται μαζικές επενδύσεις για πολλά χρόνια. Ένα καθαρό σήμα ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται, να υλοποιήσουν εντός χρονοδιαγράμματος τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί, χωρίς οπισθοχωρήσεις, και να δεχθούν την ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για να μετατραπεί το υφιστάμενο ενδιαφέρον για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, στα οποία η Eurobank μπορεί και είναι πρόθυμη να συμβάλλει».

Διαβάστε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank ΕΔΩ