Την ολοκλήρωση της συναλλαγής Orbit, που αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs) ύψους 2,1 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank Α.Ε., ολοκλήρωσε την πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής, συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους 2,1 δισ. ευρώ και συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 1,3 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2020, προς την εταιρεία Hoist Finance AB