Τέθηκε σήμερα, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου, το σχέδιο νόμου: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», δηλαδή για το νέο ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου θα διατεθούν πόροι 26,2 δισ. ευρώ, δηλαδή 7% περισσότερα απ΄όσο διατέθηκαν την τρέχουσα περίοδο.

 

Το σχέδιο νόμου, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα νέα Προγράμματα, καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληρωμές στους δικαιούχους

Στον νέο νόμο, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις πληρωμές στους δικαιούχους αναφορικά με το σύνολο των Προγραμμάτων.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49, η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο. Η προθεσμία μπορεί να διακοπεί εάν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη Διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει κατά πόσον οφείλεται το ποσό. Σε ό,τι αφορά στις πράξεις ΣΔΙΤ, οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που δημιουργείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό στο όνομα του δικαιούχου για χρήση σύμφωνα με τη συμφωνία ΣΔΙΤ.

Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν υπόκειται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους.

Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μόνο με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή πράξεων μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.

Χρηματοδοτικά μέσα

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 δύναται να χρηματοδοτούνται πράξεις που αφορούν σε χρηματοδοτική συνεισφορά από ένα ή περισσότερα Προγράμματα σε υφιστάμενα ή νέα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία έχουν συσταθεί ή συστήνονται σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεισφοράς του Προγράμματος, ή των Προγραμμάτων, σε χρηματοδοτικό μέσο καθορίζονται σε συμφωνία χρηματοδότησης, μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του φορέα υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου, ή του φορέα υλοποίησης ενός ειδικού ταμείου στην περίπτωση που δεν προβλέπεται ταμείο χαρτοφυλακίου.

Έργα και δράσεις που αξιοποιούν ανακυκλούμενους πόρους χρηματοδοτικών μέσων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 δύνανται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ποια είναι τα προγράμματα της νέας περιόδου

Με τον νέο νόμο καθορίζονται τα Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου, τα οποία περιλαμβάνονται στο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 και μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Προβλέπονται 7 τομεακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ή/και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), ή/και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 13 Περιφερειακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, 1 τομεακό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), 1 τομεακό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Επίσης 13 Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και 3 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ), αντιστοίχως, στο πλαίσιο των δράσεων του τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027.

Πηγή:Euro2day.gr, Αλεξάνδρα Γκίτση