Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του έτους ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ, με την επιχείρηση να πετυχαίνει μείωση της εξαμηνιαίας ζημίας, σε επίπεδο κερδών προ φόρων.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 68,3 εκατ. ευρώ 0,1% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 85,9 εκατ. ευρώ από 86,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.395 χιλ. ευρώ από 2.561 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 331 χιλ. ευρώ από 1.666 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αν και ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο, η μείωση των τιμών στη διεθνή αγορά προκάλεσε αντίστοιχη μείωση των τιμών πώλησης με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, κυρίως της μητρικής εταιρείας, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 5,1% (από 10,1% το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 9,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019) και αντίστοιχη επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της.

Ωστόσο τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν, απόρροια των διαπραγματεύσεων της μητρικής εταιρείας με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 43,3 εκατ. ευρώ από 42,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 60,9 εκατ. ευρώ από 60,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, οριακά αυξημένος κατά 0,2%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ από 2,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.